พนักงานธุรการ ระดับ 3
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนัก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และ คุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ค่อน ข้างยากมากภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนัก เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมการรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร ควบคุมการเก็บพิมพ์ คัดสำเนา และค้นหา หนังสือหรือเอกสารทางราชการ ช่วยตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ช่วยติดตามรวบรวม และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ตลอดจนการ ดูแลซ่อมแซมรักษาสถานที่และทรัพย์สิน ของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก อาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหาขัดข้องในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับ พนักงานธุรการ 2 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่าง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539