พนักงานธุรการ
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ดูแล รักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
พนักงานธุรการ 2 ระดับ 2
พนักงานธุรการ 3 ระดับ 3
พนักงานธุรการ 4 ระดับ 4
พนักงานธุรการ 5 ระดับ 5
พนักงานธุรการ 6 ระดับ 6


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2521