เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และหรืองานพิมพ์หนังสือ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ในลักษณะงานที่ค่อนข้างยาก โดยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ความรวดเร็ว และความชำนาญงาน ค่อนข้างสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบ แนะนำ และปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับการ รับ ส่ง ลงทะเบียนแยก ประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์หนังสือเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยความละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว อัดโรเนียว ถ่ายเอกสาร ตรวจทานหนังสือ เรียงหน้ากระดาษ เย็บ รวมเรื่อง ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ร่างหนังสือโต้ตอบและทำบันทึกต่าง ๆ คัดสำเนา ค้นหา และติดตามเรื่องราวเอกสารหลักฐาน คัดลอก ลงรายงานการ ต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ช่วยควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ช่วยชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มา ติดต่อ ช่วยควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงาน ต่าง ๆ ช่วยควบคุมการใช้และการบำรุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่และ ทรัพย์สินของส่วนราชการ ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ของสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 โดยจะต้องปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพิมพ์ดีด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้ว โดยมีกำหนดระยะเวลา ดังนี้
1. สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ข้อ 1 กำหนดระยะเวลา 5 ปี
2. สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ข้อ 2 กำหนดระยะเวลา 4 ปี
3. สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ข้อ 3 และ 4 กำหนดระยะเวลา 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 แล้วจะต้องมีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539