เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และหรืองานพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีดในลักษณะงานที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ และค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของ ตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น อัดโรเนียว ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ รวมเรื่อง ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง อัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) หรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
ในกรณีที่ปฏิบัติงานพิมพ์ดีดจะต้องมีความสามารถพิมพ์ดีดที่เหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ในอัตราความเร็ว ดังนี้
1. ภาษาไทย
1.1 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ
1.2 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ
2. ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.1 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา สำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 48 คำ และสำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ หรือ
2.2 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า สำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการพิมพ์ดีด และมีความรู้ในการดูแล รักษาเครื่องพิมพ์ดีดอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ดีด และ มีความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีดอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

เงินเดือนขั้นต้นสำหรับตำแหน่งในกรณีที่ปฏิบัติงานพิมพ์ดีด
1. ภาษาไทย
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้ได้รับในระดับ 1 ขั้น 3,360 บาท (ปรับตาม พรบ.เงินเดือน พ.ศ. 2538 เป็นขั้น 4,100 บาท)
2. ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้ได้รับในระดับ 1 ขั้น 3,720 บาท (ปรับตาม พรบ.เงินเดือน พ.ศ. 2538 เป็นขั้น 4,300 บาท)


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539