เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตาม แต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานก'ารเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ระดับ 3
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ระดับ 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ระดับ 8
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 ระดับ 9


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนด 1 ตุลาคม 2519
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523