สายงานวิทยาศาสตร์ ---- นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิเคราะห์ วิจัย หรือทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคโนโลยี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัย หรือทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่ยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือ ทางเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น วิเคราะห์เพื่อรับรอง หรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ทดสอบเพื่อ หาคุณสมบัติของสารเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว ความคงทน ความต้านทานต่อแรงดึง ฯลฯ วิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สินค้าวิจัยวัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการอุตสาหกรรม วิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทดลอง และทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างอื่น สรุปและประเมินผลงานวิเคราะห์วิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฎิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ หรือการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฎิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 หรือนักวิทยาศาสตร์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กำหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 ข้อ 3 หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.ม.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฎิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


หมายเหตุ: แก้ไขเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2529