สายงานบรรณารักษ์
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสารสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือ ในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าการจัดระบบ งานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
บรรณารักษ์ ระดับ 3-6
บรรณารักษ์ 6 ระดับ 6
บรรณารักษ์ 7 ระดับ 7
บรรณารักษ์ 8 ระดับ 8
บรรณารักษ์ 9 ระดับ 9
บรรณารักษ์ 10 ระดับ 10


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดเมื่อ 1 ตุลาคม 2519
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2526