สายงานวิชาการศึกษา
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตำราเรียนทุกระดับที่อยู่ในความ ควบคุมของทางมหาวิทยาลัย ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและ อาชีพ การจัด และควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการ และส่งเสริมการศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการ ศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริม และเผยแพร่การศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
นักวิชาการศึกษา 3 ระดับ 3
นักวิชาการศึกษา 4 ระดับ 4
นักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5
นักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6
นักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7
นักวิชาการศึกษา 8 ระดับ 8
นักวิชาการศึกษา 9 ระดับ 9