สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของส่วนราชการทั้งหมด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ระดับ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ระดับ 4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ระดับ 5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ระดับ 6
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ระดับ 7
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ระดับ 8


หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดวันที่ 1 เมษายน 2521