บันทึกเวียนแจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
ฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ระดับ 1 - 8 พ.ศ. ๒๕๔๙
       
ฟอร์มการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ระดับ 9 - 11 พ.ศ. ๒๕๔๙
   
ฟอร์มการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
กฎก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญ ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘
  PDF
พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  PDF
บัญชีปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
จากปัจจุบัน เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือน
ตามพระราชกฤษฎีกา  
PDF  
แนวปฏิบัติการเลื่อนระดับ ขรก.กรณีได้รับ เงินเดือนถึงขึ้นต่ำของระดับถัดไปของ ตำแหน่งระดับควบทุกสายงาน
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้น
การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
Download form
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 
 
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ
เฉพาะตำแหน่งที่มีใน มธ.
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ
การขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงสุดลูกจ้างชั่วคราว
งบพิเศษของ มธ.
   (บันทึกเวียน)  
บัญชีการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
งบพิเศษของ มธ.
   (บันทึกเวียน)  
หลักเกณฑ์ลูกจ้างงบพิเศษ
หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างต่างประเทศ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)   
      Download     Word  ,    PDF
ระเบียบการจ้างบุคลากรประเภทอื่น ๆ ของ มธ.  
 

  -  บันทึกนำระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
หัวหน้างาน ฝ่ายหรือเทียบเท่า ระดับ 6 เป็น ระดับ7
การขอชำนาญการฯ 
 

  - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

    - การกำหนดความจำเป็นให้มีตำแหน่งผู้ชำนาญการ
    ระดับ 6, 7, 8
ประเมินระดับ 6 เป็น 7
การเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ
การกำหนดอัตราเงินเดือนผู้ได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.ม.รับรอง/2547
 
บัญชีการเทียบตำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย เทียบเคียง
ฐานเงินเดือนข้าราชการ
ระเบียบ ว่าด้วย พนง.มธ ไปศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนง.มธ. ประจำปีงบประมาณ 2548
บัญชีสรุปการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
พนักงาน.มธ. ณ 1ตุลาคม 2548
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
หลักเกณฑ์พนักงาน มธ.
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2549
การกำหนดอัตราค่าตอบแทน
 
      ปรับอัตราเพิ่มร้อยละ4  

      (บันทึกเวียนการปรับบัญชีอัตรา
        ค่าจ้างพนักงาน)

สาย ก. ปริญญาตรี
สาย ก. ปริญญาโท
สาย ก. ปริญญาเอก
สาย ข,ค.ปริญญาตรี
สาย ข,ค. ปริญญาโท
สาย ข,ค. ปริญญาเอก
   Download     Excel
ข้อมูลโดย สุพิน หิรัณยะวสิต