- ร่าง -
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการกำหนดวันเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
พ.ศ………..
 

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้วันเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในกำกับของรัฐ มีความเหมาะสม เป็นมาตรฐาน และเอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ …….. วันที่………………………………………….……….. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การกำหนดวันเวลาทำงานของ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย พ.ศ. …………………"

          ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ 3. ในระเบียบนี้
          "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          "อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัย
          "หน่วยงาน" หมายความว่า หน่วยงานระดับ คณะ สำนัก สถาบัน กอง และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
          "หัวหน้าหน่วยงาน" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก สถาบัน กอง และหรือหน่วยงานที่มีฐานะ เทียบเท่า
          "หัวหน้างาน" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานย่อยระดับถัดลงไปจากระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง หรือ หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า

          ข้อ 4. ให้ยกเลิกระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดไว้แล้วที่เกี่ยวกับการ กำหนดวัน เวลาทำงาน ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ กำหนดให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ 5. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ทั้งหมด

 
หมวด 1
วันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุด
 

          ข้อ 6. วันทำงานปกติทั่วไป ได้แก่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

          ข้อ 7. เวลาทำงานปกติทั่วไป ได้แก่ เวลาระหว่าง 8.30 - 16.30 น. ของวันทำการปกติ โดยรวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง

          ข้อ 8. วันหยุดทำการประจำสัปดาห์ ได้แก่ วันเสาร์-อาทิตย์

          ข้อ 9. วันหยุดตามประเพณี ได้แก่ วันหยุดเนื่องในวันนักขัตฤกษ์ตามประเพณีต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้ง วันหยุดราชการประจำปี

          ข้อ 10. ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ให้หน่วยงานสามารถขออนุมัติการกำหนด วันทำงาน เวลาทำงาน และวันหยุดต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นอย่างอื่นได้ แต่เมื่อเฉลี่ยแล้ว เจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลจะต้องมีเวลาทำงาน ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาพัก

          ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานใดมีภาระงานที่มีลักษณะของการรับผิดชอบเปิด-ปิดสำนักงาน หรือดูแลทำความสะอาดสถานที่ หรือหน้าที่อื่นใดที่ต้องหรือควรจะต้องปฏิบัติเป็นประจำ ในช่วงเวลาที่แตกต่างจากวันเวลาที่กำหนดไว้ให้เป็นวันเวลาทำงานปกติทั่วไปดังระบุในข้อ7 ให้หน่วยงานกำหนดเวลาปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ โดยเวลาปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเวลาปกติ

 
หมวด 2
การเหลื่อมเวลาทำงาน
 

         ข้อ 12. หัวหน้าหน่วยงานสามารถกำหนดการเหลื่อมเวลาทำงานในวันทำงานปกติได้ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ตามช่วงเวลาดังนี้

(1) ระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น
(2) ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น
(3) ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น
(4) ระหว่างเวลา 9.30 - 17.30 น

         ข้อ 13. ให้หน่วยงานที่มีการกำหนดการเหลื่อมเวลาทำงาน จัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่แยกตามช่วงเวลา ซึ่งเลือก ปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 และไม่ว่าจะใช้วิธีใดในการลงเวลาการทำงาน ให้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ลงเวลาทำงาน ในวันทำงาน แต่ละวันตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ ในแต่ละบัญชีแยกจากกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม วันเวลาทำงาน และเป็นฐาน ในการกำหนดเวลาการทำงานล่วงเวลา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละช่วงเวลา จะต้องปฏิบัติงานให้ครบจำนวน 8 ชั่วโมงก่อน จึงจะเริ่มนับเวลาการทำงานนอกเวลาทำการได้

         ข้อ 14. ให้หน่วยงานกำหนดการเหลื่อมเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามข้อ 12 ในลักษณะที่สามารถรองรับ หรือเอื้อต่อ การปฏิบัติงานและ/หรือการให้บริการที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประสิทธิผล ของงาน หรือต่อ ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

 
หมวด 3
การมาสายและการลาครึ่งวันสำหรับการทำงานปกติทั่วไปและการเหลื่อมเวลาทำงาน
 

         ข้อ 15. ให้หน่วยงานกำหนดการมาสายได้ไม่เกิน 30 นาที ของการทำงานปกติทั่วไป และของแต่ละรอบการเหลื่อม เวลา ยกเว้นรอบสุดท้ายของการเหลื่อมเวลา

         ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมาสายเกินกว่า 10.30 น. ให้ถือเป็นการลาครึ่งวันทำการ และหากมาสายเกินกว่าเวลา 13.00 น. ให้ถือว่าเป็นการลาเต็มวัน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานครึ่งวัน ให้นับเวลามาทำงาน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30

         ข้อ 17. การลาครึ่งวันหลัง ให้นับเวลาการทำงาน ตั้งแต่เริ่มเวลาของรอบของการเหลื่อมเวลาที่ผู้ปฏิบัติอยู่ ไปจนครบ 3 ชั่วโมงครึ่ง จึงมีสิทธิ์ลาครึ่งวันหลัง

 
หมวด 4
การทำงานเป็นผลัดหรือเป็นกะ
 

         ข้อ 18. ให้หน่วยงานที่ลักษณะงานมีความจำเป็นและเหมาะสม สามารถกำหนดวันเวลาทำงานปกติของเจ้าหน้าที่ เป็นผลัด หรือกะ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและหมุนเวียนกันตลอด 24ชั่วโมง หรือตามความจำเป็นได้ โดยระยะเวลาการทำงานแต่ละผลัดหรือกะ จะต้องไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาพักให้หน่วยงานดังกล่าว มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีทำงานเป็นผลัดหรือกะได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 19 ให้หน่วยงานกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละผลัดหรือกะ ตามความเหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลา เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดเวลาและทดแทนการทำงานอยู่ล่วงเวลาโดยไม่จำเป็น

 
หมวด 5
การทำงานนอกสถานที่ทำงาน
 

         ข้อ 20. การทำงานนอกสถานที่ทำงาน หมายถึง การปฏิบัติงานประจำในหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามปกติ แต่ผู้ปฏิบัติงาน ขอไปดำเนินการ ณ สถานที่อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย หรือลดอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงาน หรือข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว

         ข้อ 21. ให้หน่วยงานกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย หรืองานด้านอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่จำเป็นหรือเหมาะสม ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ โดยให้ หน่วยงานกำหนดเกณฑ์การควบคุมในลักษณะดังนี้

  1. มีการกำหนดและแจ้งสถานที่ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะใช้ในการปฏิบัติงานล่วงหน้าครั้งละไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ โดยกำหนดให้เป็นสถานที่ซึ่งจะต้องสามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น และเกี่ยวข้องกับ การทำงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว หรือของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ขอไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯดังกล่าว จะต้องเสนอรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน สำหรับ การทำงานนอกสถานที่แต่ละสัปดาห์ โดยรายงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ตามที่หน่วยงาน ต้นสังกัดกำหนด
  3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในการขอไปทำงานนอกสถานที่มหาวิทยาลัย เมื่องานสำเร็จโดยเสนอ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  4. การขอไปปฏิบัติงานนอกสถานที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่องานบางด้าน หรือบางส่วน ของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง หรือ ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และหากมีกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขอไปปฏิบัติงาน นอกสถานที่ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได้
 
หมวด 6
วิธีการลงเวลาทำงาน
 

         ข้อ 22. ให้หน่วยงานสามารถกำหนดวิธีการลงเวลาทำงานได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังต่อไปดังนี้

 1. การลงลายมือชื่อ
 2. การตอกบัตร
 3. การบันทึกเวลาทำงานด้วยระบบบาร์โค้ด
 4. วิธีการอื่นๆที่หน่วยงานกำหนด

         ข้อ 23 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจอนุมัติ อนุญาต การกำหนดวันเวลา ทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงนาม)

อธิการบดี