- ร่าง -
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. …..
 

          โดยที่เห็นสมควรตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ….. แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พศ. ….. สภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงให้ตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ….."

          ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ…………

          ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

" มหาวิทยาลัย " หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
" สภามหาวิทยาลัย " หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
" อธิการบดี " หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 
หมวด 1
วินัย และการรักษาวินัย
 

         ข้อ 6 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติและรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

         ข้อ 7 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

         ข้อ 8 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม

         ห้ามมิให้อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่น อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม หาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น         

         การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

         ข้อ 9 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษา ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ การประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

         ข้อ 10 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่และอุทิศเวลาของตนให้แก่มหาวิทยาลัย จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัย อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

         ข้อ 11 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยการปฏิบัติหน้าที่ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

         ข้อ 12 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับของมหาวิทยาลัย และของทางราชการ การเปิดเผยความลับ ของมหาวิทยาลัย หรือของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง

 
หมวด 2
การดำเนินการทางวินัย
 

          ข้อ 24 การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรง ให้มีการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ภายใน 60 วัน นับแต่วันทราบเรื่อง และในการสอบสวนอย่างน้อยจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา ทั้งพยานหลักฐานให้แน่ชัดอย่างเป็นธรรม และต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหา และชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาได้ เมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการตามข้อ 28

         ในกรณีที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการทางวินัย โดยไม่สอบสวนก็ได้

         ให้ผู้บังคับบัญชารายงานการสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต่อคณะอนุกรรมการด้านวินัยเพื่อพิจารณา เมื่อคณะอนุกรรมการด้านวินัยมีมติเป็นประการใด ให้อธิการบดีสั่งให้เป็นไปตามนั้น

         ให้คณะอนุกรรมการด้านวินัยประกอบด้วย รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาข้าราชการ เป็นอนุกรรมการ หัวหน้างานวินัยและนิติการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ให้ประธานและอนุกรรมการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคลหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ

         ให้คณะอนุกรรมการด้านวินัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

         ข้อ 25 การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิด วินัยก็ให้ดำเนินการตามข้อ 29

         ในกรณีที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้

         ให้อธิการบดีนำเสนอผลการพิจารณาการสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบริหารบุคคลมีมติเป็นประการใด ให้อธิการบดีสั่งให้เป็นไปตามนั้น

         หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัยอย่างร้ายแรงให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

         ข้อ 26 เมื่อได้ดำเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ 24 และข้อ 25 แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำ ผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่องและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

         ข้อ 27 ในกรณีที่อธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาดำเนินการทางวินัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับนี้

         ข้อ 28 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน งดบำเหน็จความชอบ หรือลดขั้นเงินเดือนและงดบำเหน็จความชอบตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุ อันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ ในกรณีที่กระทำผิดวินัยเล็กน้อย ถ้าผู้บังคับบัญชา เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้

         เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการ สถาบัน และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีอำนาจสั่งลงโทษดังนี้

  1. ภาคทัณฑ์
  2. ตัดเงินเดือนไม่เกินร้อยละห้าเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
  3. งดบำเหน็จความชอบ
  4. ลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น และงดบำเหน็จความชอบ

         ข้อ 29 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก

         ข้อ 30 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง ผู้นั้นจะออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว อธิการบดียังมีอำนาจสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผู้นั้นตาย

         ข้อ 31 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ อธิการบดีมีอำนาจสั่งพักงาน เพื่อรอฟังผลการสอบสวน หรือการพิจารณาคดีได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผล การสอบสวนพิจารณา หรือคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิด หรือกระทำผิดไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากงานด้วยเหตุอื่น ก็ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นกลับ เข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น

         หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงาน ระยะเวลาให้พักงาน เงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

         ข้อ 32 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 25 และคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด พอที่จะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้ทำงานในมหาวิทยาลัยต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ก็ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณาให้ออกจากงาน ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารบุคคล มีมติให้ผู้นั้นออกจากงานเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน

 

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงนาม)

นายกสภามหาวิทยาลัย