< <   ข่าวสารอัตรากำลัง   > >
 
   
 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงค์ตำแหน่ง อ.,ผศ. รศ.,ศ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและตารางเทียบเคียง
 

บันทึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.,ผศ.,รศ.,ศ

 
up date 08/08/2555
 
 

ข้าราชการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
   

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี  

 
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2553
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
  ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
 
 แบบแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับค่าตอบแทน
 
    ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
   แบบฟอร์มขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
      ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
  ตัวอย่าง คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์
      ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
 

การรายงานจำนวนอัตรากำลังทุกประเภท 

 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม (ฉบับปรับปรุงใหม่)
 

ขอให้จัดทำข้อมูลของพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน 

หนังสือเวียน เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลของพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน
 
>> ดาวน์โหลด ตารางข้อมูล
   
 

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ        ประจำปี พ.ศ. 2557  

บันทึก ว.01 เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
>> ดาวน์โหลด ตารางข้อมูล
update 14 Jan 2013
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.2552
หนังสือเวียน เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี
อาจารย์ประจำตามสัญญา
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอกรอบอัตราอาจารย์ฯ
แบบฟอร์มแสดงจำนวนอัตราการขอกรบอาจารย์ฯ
แบบประเมินอาจารย์ประจำตามสัญญา
ระเบียบ มธ.ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.2549
ประกาศเรื่องการปรับอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ประจำตามสัญญา
แบบประเมินผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
 
<< ข่าวการรับโอน/โยกย้าย > >
แนวทางการดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  
 
   ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง  
ระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง
 
   การบริหารอัตรากำลัง    
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
การเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับผู้ดำรง ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลัง และหลักเกณฑ์
วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการสายงานแรกเข้า ต่ำกว่า
ระดับ 3 (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) เป็นสายงานแรกเข้า
ระดับ 3 (ระดับปริญญาตรี)
 
โครงสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 
  ประกาศ ก.พ.อ.     
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๒
   
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 
ติดต่อหน่วยงาน
โทร.0-2564-4444-79
ต่อ 1893 - 1894
 
 
<< Web Link >>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ทำเนียบรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
   
 
 
 
 
  < <   ข่าวสารอัตรากำลัง   > >    
พนักงานราชการ 
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
รายละเอียดประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
หนังสือเวียน ก.พ. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
       - ค่าตอบแทน 2554
       - ค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) 2554
       - สิทธิประโยชน์
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 
  พนักงานมหาวิทยาลัย    
แนวทางการดำเนินการสำหรับอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศ มธ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกพนักงาน
มธ.สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ มธ. เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรา/วงเงิน และการถัวจ่ายวงเงิน ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 9 ม.ค. 2549
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
แบบขอรับการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง)
   
ลูกจ้างประจำ    
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ (เฉพาะตำแหน่งที่มีใน มธ.)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
บัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ.
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 
รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน
หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
  - กลุ่มกลุ่มงานสนับสนุน
  - กลุ่มงานช่าง
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
  - กลุ่มกลุ่มงานสนับสนุน
  - กลุ่มงานช่าง
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
 
 
 
 
 
 
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
 
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว38
ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
  - กลุ่มงานสนับสนุน
  - กลุ่มงานช่าง
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
   
หนังสือเวียน เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่
บัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ของ ก.พ.
 
ข้อมูลโดย คุณสุพิน  หิรัณยะวสิต หัวหน้างานอัตรากำลัง