การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศ ก.พ.อ.
     
เริ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
     
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
   
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 54
     
ตารางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
     
บันทึก ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0516.02(5)/049 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2554
   
บันทึก ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0516.02(5)/701.1 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
   

การกำหนดระดับของสมรรถนะที่ต้องการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก
   
พจนานุกรม สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดับบริหาร
   
บัญชีรายชื่อสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
     
แบบประเมินสมรรถนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
  -  แนวทางการคิดสัดส่วนคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
     
  -  แบบฟอร์มแบบประเมินและมอบหมายหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงาน   ตัวอย่าง
     
  -  แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)   ตัวอย่าง
 
  -  แบบฟอร์มแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ตัวอย่าง
 
  -  แบบฟอร์มแบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล   ตัวอย่าง
     
  ประเภทวิชาการ
   

- ตำแหน่ง อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย

     
  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
    - กายภาพบำบัด
    - ทันตแพทย์
    - พยาบาล
   
    - นักเทคนิคการแพทย์
   
    - วิศวกรไฟฟ้า
    - วิศวกรโยธา
    - สถาปนิก
    - นักรังสีการแพทย์
    - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
  - นักวิชาการเวชสถิติ
    - นักวิชาการศึกษา
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - นักวิชาการเกษตร
  - นักวิทยาศาสตร์
  - นักวิชาการโภชนาการ
  - นักจิตวิทยา
  - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  - บรรณารักษ์
  - นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  - นักวิจัย
  - เจ้าหน้าที่วิจัย
  - นักวิชาการอาชีวบำบัด
  - นักเอกสารสนเทศ
  - นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
  - นิติกร
  - บุคลากร
  - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  - นักวิชาการพัสดุ
  - นักวิเทศสัมพันธ์
  - วิศวกร
  - นักสังคมสงเคราะห์
  - นักวิชาการเงินและบัญชี
  - นักวิชาการช่างศิลป์
  - นักตรวจสอบภายใน
  - นักสุขศึกษา
  - นักประชาสัมพันธ์
 
  ประเภททั่วไป
  - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  - ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  - ช่างศิลป์
  - ช่างเขียนแบบ
  - ช่างเครื่องยนต์
  - ช่างไฟฟ้า
  - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  - ช่างเทคนิค
  - ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
  - ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  - ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  - ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
  - ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
  - ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
    - ช่างทันตกรรม
  - ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
     

สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) (สมรรถนะพิเศษ)

     
     

 

 
 
ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
ตำบลคลองหลวง
อำเภอคลองหนึ่ง
จังหวัดปทุมธานี