แบบฟอร์มต่าง ๆ
งานทะเบียนประวัติ
     สถานภาพบุคลากร  
ขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอถ่ายสำเนาประวัติรับราชการ
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (ลูกจ้างประจำ/พนักงานเงินรายได้)
แบบขอนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 แบบขอนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (ลูกจ้างประจำ/พนักงานเงินรายได้)
แบบตรวจสอบวุฒิ สำหรับผู้จบการศึกษาต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอรับ Username และ Password (E-mail Account)
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
     บัตรประจำตัว  
  บันทึก0516.02/1472 เรื่อง การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ฒขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ทบ.1) ข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2543 (ทบ.3)
 แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่พนักงานเงินรายได้   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2543 (ทบ.2)
file การจัดทำบัตรพนักงานเงินรายได้
 
     การลาประเภทต่าง ๆ  
 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบใบลาพักผ่อน
 แบบใบลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาอุปสมบท
รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท
แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
แบบฟอร์มการอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรม
ใบสมัครเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรม
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 แบบใบขอยกเลิกวันลา
 
     บำเน็จบำนาญ  
 แบบรับรองการเป็นทายาท
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีแสดงเจตนาครั้งแรก)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณียกเลิกหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดิม)
 หนังสือมอบฉันทะ (กรณีไม่สามารถมายื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญตกทอดด้วยตนเอง)  
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ถึงแก่ความตาย
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
 
    กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)  
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข.
คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กสจ.
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ)
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (กสจ.)
 
 
     อื่น ๆ  
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)

 

..............................................................

 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานสวัสดิการ

 
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเงินทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการ มธ.
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร
คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม หรือหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร กองทุนประกันสังคม
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ กองทุนประกันสังคม
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
หนังสือรับรองของนายจ้าง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (ใช้เฉพาะผู้เคยยื่นแบบลงทะเบียนประกันตน สปส.1-03 แล้วเท่านั้น)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แบบขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สำหรับผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล)
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ
คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส.6-17)
หนังสือมอบอำนาจ
แบบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์
บบขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกษียณมั่งคั่ง
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพ
สัญญารับทุนช่วยเหลือค่าหน่วยกิตของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการเนื่องจากการเสียชีวิต
แบบฟอร์มคำขอเงินทดแทนข้าราชการ เนื่องจากการได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินเพื่อสวัสดิการสมทบค่ารักษาพยาบาล สำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มทำบัตรใหม่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต
แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน
แบบคำขอรับเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัย
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเป็นสมาชิกของผู้เอาประกันภัยกลุ่ม(บริษัททิพยประกันชีวิตจำกัด)
ใบผู้รับผลประโยชน์ บริษัททิพยประกันชีวิต
แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม(บริษัททิพยประกันชีวิตจำกัด)

..............................................................

แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานบริหารงานบุคคล

 
โครงการ หรือ การศึกษา หรือ อบรม ณ ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนวการศึกษา ฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี สำหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สาย (ข) และ (ค)
แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ 4 และระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มจาก ระดับ 1 และระดับ 2
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สาข ข. และ ค.
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (แบบ ก.)
กรณีวุฒิตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (แบบ ข.)
กรณีวุฒิไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและไม่อยู่ในสายงานวิชาชีพ และสายงานปิด
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
แบบฟอร์มผลงานที่เสนอขอให้พิจารณากำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      เป็น pdf
      เป็น gif หน้า1     หน้า2       หน้า3          หน้า 4      หน้า 5         หน้า 6         หน้า 7      หน้า 8    
  หน้า9     หน้า10     หน้า11       หน้า12     หน้า13        หน้า14        หน้า15

.............................................................

.

แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2554
 แบบคำขอใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม
แบบรายละเอียดขอเทียบตำแหน่ง
 อัตราค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
 ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
 คำอธิบายวิธีการกรอกรายการ
แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ
 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภายนอก
 แบบแสดงข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ
แบบแสดงรายชื่อสื่อความรู้ (เทปเสียง, VCD, CD-ROM)

 

................................................................