การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
บันทึกเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของ มธ. ณ วันที่ 1ต.ค. 55    
    - โปรแกรมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  1 ต.ค. 55     คู่มือการใช้
      - ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
Powerpoint การประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ตามระบบใหม่ 
กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 
หนังสือเวียน ก.พ.อ. เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2547 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติเดินทาง ไปราชการ ประชุมสัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
  update 23082556
 

บันทึกมหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ เรื่องการพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ   ณ 1 ตุลาคม 2556

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการพลเรือน
ประจำปี 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อเวลา   
      - กำหนดการดำเนินการและขั้นตอนการพิจารณาต่อเวลาราชการ
      - แผนอัตรากำลัง ปงบประมาณ 2556 -2559 (ภาพรวม 4 ปี)
    - แบบ ก.พ.อ. 1 และ 2
   - ตารางสรุป 1 ต.ค. 56
พระราชกฤษฎีการ การปรับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
< PDF > 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี
แนวปฏิบัติการเลื่อนระดับข้าราชการ กรณี
ได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับถัดไป
ของตำแหน่งระดับควบทุกสายงาน
 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
        แบบประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างาน ฝ่ายหรือเทียบเท่า ระดับ 6
เป็นระดับ7
การขอชำนาญการฯ 
 

  - ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2550

    - ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2553
    - ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2554
    - การกำหนดความจำเป็นให้มีตำแหน่ง
ผู้ชำนาญการ
  ระดับ 6, 7, 8
การนับสิทธิประโยชน์เดิม
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง
  - ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
  - ประเภททั่วไป
แบบฟอร์มชำนาญการข้าราชการ
  - กรณีตำแหน่งหัวหน้างาน
  - กรณีไม่เป็นหัวหน้างาน
  - แบบฟอร์มประเมินค่างานของข้าราชการ
  - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
  - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
   
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
Download Form
 
ผลิตสื่อและเว็บเพจ
สถาบันประมวลข้อมูลฯ
 
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์
บันทึกเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ณ 1 ตุลาคม 2555 
- ฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
-แบบฟอร์มการประเมินชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับ
ค่าจ้างให้สูงขึ้น


 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับ
ค่าจ้างให้สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)2552
   
-
ภาคผนวก 1
-
ภาคผนวก 2
 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย
   
-
ภาคผนวก 1
-
ภาคผนวก 2
 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย (2)
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
 
ภาคผนวก
 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี
   
-
ภาคผนวก 1,  2.1-2.2
 
หลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
บัญชีการเทียบตำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย เทียบเคียง
ฐานเงินเดือนข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์พนักงาน มธ.
การกำหนดอัตราค่าตอบแทน
   ปรับอัตราเพิ่มร้อยละ5 (1 เม.ย. 54)
สายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
สายวิชาการ ระดับปริญญาโท
สายวิชาการ ระดับปริญญาเอก
สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาตรี
สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท
สายสนับสนุนวิชาการ ระดับ ปริญญาเอก
 
   Download     Excel
ข้อมูลโดย
คุณอัจฉรา  วีระสัมพันธ์
 
พนักงานเงินรายได้
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบุคคล
สำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.2552
 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของ
ลูกจ้างหน่วยงานเข้าสู่การเป็นพนักงานเงิน
รายได้ ตามระเบียบ มธ.ว่าด้วยการบริหาร
บุคคล สำหรับพนักงานเงินรายได้
พ.ศ.2552
 
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 5
บัญชีปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 5
 
 
 
ลูกจ้างชั่วคราวงบรายได้
คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
 
 
 
 
 
 
 
ลูกจ้างชั่วคราวงบรายได้
คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
 
 
 
ข่าวรับสมัครงาน  !!!
 
 
- - - - - - - - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อหน่วยงาน
โทรศัพท์ 0-2564-4444-79
ต่อ 1883 - 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ  ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กรมบัญชีกลาง)
บันทึกเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของ มธ. ณ วันที่ 1 เม.ย. 55  
- ฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ณ 1 ตุลาคม 2555   
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 
หนังสือเวียน
 
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ   
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ 
บัญชีโครงสร้างอัคราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
การปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
แบบฟอร์มงบพิเศษ ปี 2552  
บัญชีการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ
ของ มธ. ตำแหน่งสายงานเดียวกับข้าราชการ
 
บันทึก ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการปรับอัตรา
เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษของ มธ.. 
หลักเกณฑ์ลูกจ้างงบพิเศษ

หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างต่างประเทศ

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ 
      Download     Word  ,    PDF
 
   
ระเบียบการจ้างบุคลากรประเภทอื่น ๆ ของ มธ.  
 

  -  บันทึกนำระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ของข้าราชการมหาวิทยาลัย
   
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 
การกำหนดอัตราเงินเดือนผู้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.ม.รับรอง/2547
 
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่3)
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ภายในประเทศ
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณา อนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประกาศ ก.พ.อ.
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
   
   


back