โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


                              - หมายเลขโทรศัพท์    (02-926-9999)
หน่วยงาน
สายภายใน
สายตรง
โทรสาร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
คลีนิคจิตเวช
8900-7
02-926-9999
-
ห้องจ่ายยา สูติ - นรีเวช
8908-10
-
-
สังคมสงเคราะห์
8932-47
-
-
ห้องยา IPD
8948-50
-
-
ทันตกรรม
8951-77
-
-
ศัลยกรรมกระดูก
8978-99
-
-
ประชาสัมพันธ์
9000
-
-
สำนักงานอธิการบดี
9001-10
-
-
เวรเปล
9013
-
-
ห้องตรวจ
9014-20
-
-
เคาเตอร์ประกันสังคม
9021-2
-
-
ห้องยา
9026-9
-
-
เวชระเบียน
9030-3
-
-
หัวหน้าหน่วยงานกุมาร
9052
-
-
หัวหน้างานสังเกตุอาการ
9057
-
-
ไตเทียม
9058-61
-
-
X-RAY
9068-79
-
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
9100-12
-
-
หัวหน้าสาขาศัลยกรรม
9132
-
-
หัวหน้าศัลยกรรมพิเศษ
9133
02-926-9133
-
หัวหน้าห้องคลอด
9155
-
-
รองผู้อำนวยการ
9327-30
02-926-9327
02-926-9325-6
สารบรรณและธุรการ
9322-4
-
-
งานการเงินและบัญชี
9354-5
-
-
สถานวิทยาศาสตร์คลีนิค
9473-9573
-
-
งานจ่ายกลาง
9613-5
-
-
ศูนย์พัฒนาเด็ก
9648-9
-
-
หัวหน้างานศัลยฯหญิง
9661
-
-
หัวหน้าหน่วยตรวจ
9870
-
-
หัวหน้า OPD
9860
-
-
งานส่งเสริมสุขภาพ
9928-31
-
-
แผนก ตา หู คอ จมูก
9937-49
-
-
OPD เด็ก
9960-85
-
-
OPD สูติ
9986-9998
-
-