ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์


                              - หมายเลขโทรศัพท์    (02-564-4440-79)

หน่วยงาน
สายภายใน
สายตรง
โทรสาร
ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์

02-564-4440-59

02-564-4426

หัวหน้าห้องสมุด
1170
02-564-4403
-
ห้องธุรการ
-
02-564-4999
-
เคาร์เตอร์บริการยืมหนังสือ - คืนหนังสือ
1171
-
-
ห้องหนังสืออ้างอิง
1172
-
-
ห้องอ่านหนังสือ
1173
-
-
บริการตอบคำถาม
-
02-564-4428
-
ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
-
02-564-4427
-