กิจกรรม 5 ส ... ครั้งที่ 2
 
ภาพก่อนการทำกิจกรรม 5 ส  
คลิกดูรูปขยายใหญ่
คลิกดูรูปขยายใหญ่
คลิกดูรูปขยายใหญ่
 
คลิกดูรูปขยายใหญ่
 
คลิกดูรูปขยายใหญ่
คลิกดูรูปขยายใหญ่
 
คลิกดูรูปขยายใหญ่
 
คลิกดูรูปขยายใหญ่
คลิกดูรูปขยายใหญ่
 
คลิกดูรูปขยายใหญ่
 
คลิกดูรูปขยายใหญ่
คลิกดูรูปขยายใหญ่
 
           
ภาพหลังการทำกิจกรรม 5 ส          
คลิกดูรูปขยายใหญ่   คลิกดูรูปขยายใหญ่   คลิกดูรูปขยายใหญ่  
คลิกดูรูปขยายใหญ่
  คลิกดูรูปขยายใหญ่   คลิกดูรูปขยายใหญ่  
คลิกดูรูปขยายใหญ่
  คลิกดูรูปขยายใหญ่   คลิกดูรูปขยายใหญ่  
           
    คลิกดูรูปขยายใหญ่