งานบริหารอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต


หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต
นางวลัยลักษณ์ กาญจนวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
email : pao@tu.ac.th


หัวหน้าหมวดบริหารอาคารสถานที่
หัวหน้าหมวดโยธาและรักษาความสะอาด
หัวหน้าหมวดสวน
นางสาววิภารัตน์ ฉัตรวัฒนานนท
นางสาวศราวดี ชัยทองสกุล
นางลันทม พึ่งเถื่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

งานบริหารอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต แบ่งออกเป็น 3 หมวด ประกอบด้วยบุคลากร (79 อัตรา) ดังนี้


 
  งานบริหารอาคารสถานที่ศูนย์รังสิต
   - - ข้าราชการ

ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
1.
นางวลัยลักษณ์ กาญจนวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
1911 , 02-5644406

   1. หมวดบริหารอาคารสถานที่
   - - ข้าราชการ

ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
2.
นางสาววิภารัตน์ ฉัตรวัฒนานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
1912
3.
นายนาวิน วิหกน้อย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
5015 , 02-6965015

   - - พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
4.
นายพงษ์พันธ์ ซาตะนัย
วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ
5014 , 02-6965014
5.
นางอัมภาพันธ์ ทองศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
7515
6.
ว่าที่ร้อยตรีสกล ทิพยทัศนัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
5014 , 02-6965014

   - - พนักงานเงินรายได้
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
7.
นายเทิดศักดิ์ นิจโกรทม
ช่างอิเลคทรอนิคส์
5013
8.
นายไชยยศ ภาสะฐิติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1180
9.
นายวัชระ ฤกษ์ดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1181
10.
นายเข็มทิศ พึ่งเพ็ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5013
11.
นางสาววนิดา โล่ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่อนุสรณ์สถานปรีดี ฯ
12.
นางสาวรัศมี ศิริบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1915
13.
นายโสภณ  เพ็งมอ
ช่างอิเล็คทรอนิคส์
1200
14.
นางสมพิศ สุภามงคล
นักการภารโรง
1180
15.
นางเพ็ญศรี กล่อมเกลี้ยง
นักการภารโรง
1734
16.
นางสาวเรณู แก้วสว่าง
นักการภารโรง
1181
17.
นางอรวดี อาจสัญจร
นักการภารโรง
1727
18.
นางสาวนฤมล บุญทาวงศ์
นักการภารโรง
1181
19.
นางชลอ นิลวรรณ
นักการภารโรง
1180
20.
นายสมทรง ไชยสินธุ์
นักการภารโรง
1180
21.
นางสาวสมบูรณ์ สนแก้ว
นักการภารโรง
1180

   - - ลูกจ้างประจำ
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
22.
นายไพฑูรย์ แย้มเจริญ
พนักงานสถานที่
1180
23.
นางสาวเพียงใจ สิงห์เอี่ยม
พนักงานสถานที่
1181
24.
นางสาวพรทิพย์ บุญทาวงศ์
พนักงานสถานที่
1180
25.
นางฉลวย จันทร์สุเทพ
พนักงานสถานที่
1181
26.
นางศรีนวล กล่อมดี
พนักงานสถานที่
5015
27.
นางสุภาพร พึ่งอ่ำ
พนักงานทั่วไป
5012
28.
นายณรงค์ มีประวัติ
ผู้ดูแลหมวดสถานที่
1912


   2. หมวดโยธาและรักษาความสะอาด
   - - พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
29.
นางสาวศราวดี ชัยทองสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
1913 , 02-5644406

   
- - พนักงานเงินรายได้
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
30.
นายมนตรี ช่อผกา
นักการภารโรง
1733
31.
นางสาวมาลี ลาไม้
นักการภารโรง
1165
32.
นางสมจิตร แก่นแฉ่ง
นักการภารโรง
1165
33.
นางศรีไพร ดาวเรือง
นักการภารโรง
1165
34.
นางบำรุง ประดับลาย
นักการภารโรง
1165
35.
นายชโอด เขียวนิล
ลูกมือช่าง
1733
36.
นายนพเก้า แก้วศรีเนตร
ลูกมือช่าง
1733
37.
นายทองใส ขันเหลา
ลูกมือช่าง
1733
38.
นายสุพจน์ แสงน้ำ
คนงาน
1733
39.
นายเอนก จันจั่นเพชร
คนงาน
1733
40.
นายเชนทร์ โพธิ์สุวรรณ
คนงาน
1733
41.
นายประนอม ขวัญบาง
คนงาน
1733
42.
นายสมชาย กลิ่นหอม
คนงาน
1733
43.
นายมานะ ขาวทุ่ง
คนงาน
1733
44.
นายสัมพันธ์  แตงสะอาด
คนงาน
1733
45.
นายประยุทธ์ สวนสิน
คนงาน
1733

   - - ลูกจ้างประจำ
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
46.
นายวันชัย มีเพชร์
พนักงานสถานที่
1733
47.
นายน้อม ธรรมทันตา
พนักงานสถานที่
1733
48.
นายบรรจบ ร่มรื่น
พนักงานสถานที่
1733
49.
นายอุไร ศรีบุญมี
พนักงานสถานที่
1733
50.
นายมงคล เชื้อมอญ
พนักงานทั่วไป
1733
51.
นายสมชาย ลาไม้
พนักงานทั่วไป
1733
52.
นายสมชาย คงมูล
ช่างไม้
1733
53.
นายวิชัย เสือโต
ช่างไม้
1733


   3. หมวดสวน
   - - ข้าราชการ

ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
54.
นางลันทม พึ่งเถื่อน
นักวิชาการเกษตร
1914 , 02-5644406
55.
นายเอกชัย ราชแสง
นักวิชาการเกษตร
1914 , 02-5644406

   
- - พนักงานเงินรายได้
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
56.
นายสมนึก เขยกลาง
นักการภารโรง
1165
57.
นางสาวนันทิยา ยอดปัญญา
นักการภารโรง
1165
58.
นางสมพร ดิษฐ์ขำ
นักการภารโรง
1165
59.
นายเชาว์ ครามเขียว
คนงาน
1165
60.
นายสวิง น้อยลาด
คนงาน
1165
61.
นางสะอาด เกิดแก่น
คนงาน
1165
62.
นายประนอม ราชแสง
คนงาน
1165
63.

นายนิรัญ แก้วดวงสี

คนสวน
1165
64.
นายประเสริฐ ภู่ประดิษฐ์
คนสวน
1165
65.
นายอำพัน สุขรุ่งเรือง
คนสวน
1165
66.
นายจำเริญ สุดสระ
คนสวน
1165
67.
นายไชยยศ สวนสิน
คนสวน
1165
68.
นายสมควร เผือกแก้ว
คนสวน
1165
69.
-ว่าง-
คนสวน
1165
70.
นายวัชรินทร์ นิ่มเชียง
คนสวน
1165
71.
นายจำนงค์ หอมเกษร
คนสวน
1165

   - - ลูกจ้างประจำ
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
72.
นางมณีรัตน์ ไทรรารอด
พนักงานสถานที่
1165
73.
นายบูรพัฒน์ ดวงคำ
พนักงานสถานที่
1165
74.
นายอนันต์ ธรรมทันตา
พนักงานทั่วไป
1165
75.
นายสมนึก แก้วธรรม
คนสวน
1165
76.
นางสุรินทร์ สาโส
พนักงานสถานที่
1165
77.
นางอัชราภรณ์ รุ่งเรือง
พนักงานสถานที่
1165
78.
นายคณิสร นานิล
พนักงานรักษาความปลอดภัย(ปฏิบัติหน้าที่คนสวน)
1934
79.
นายสุนทร  บัวงาม
นักการภารโรง
1165