โครงการอบรมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธีและถูกประเภท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดบรรยายเรื่อง “การคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ วิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง”
ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.30 น.