กิจกรรมที่ผ่านมา...
เดือนกุมภาพันธ์ 56    
 
โครงการรณรงค์และอบรมเรื่องมารยาทในการใช้รถ การใช้ถนน การขับขี่จักรยาน และการใช้ทางจักรยานภายในศูนย์รังสิต , 6 ก.พ.56.....ภาพกิจกรรม
เดือนมกราคม 56
   
 
โครงการรณรงค์และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม , 30 ม.ค.56.....ภาพกิจกรรม
     
 
โครงการอบรมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธีและถูกประเภท มธ.ศูนย์รังสิต, 30 ม.ค.56.....ภาพกิจกรรม
     
 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานการจัดตั้งธนาคารขยะ
, 22 ม.ค. 56
.....ภาพกิจกรรม
เดือนธันวาคม 55
   
 
โครงการรณรงค์เก็บกล่องเครื่องดื่ม ณ ลานวัฒนธรรม ด้านหน้าศูนย์หนังสือ มธ.ศูนย์รังสิต ,11 ธ.ค.55.....ภาพกิจกรรม
เดือนกันยายน 55
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 สังกัดสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต , 18 ก.ย.55.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนสิงหาคม 55
   
 
มธ.ศูนย์รังสิต ศึกษาดูงานด้านการลดปริมาณขยะและจัดการขยะของเสีย ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมือง และสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก อ.แกลง จ.ระยอง ,24 ส.ค.55.....ภาพกิจกรรม
     
 
โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการลดปริมาณขยะ (Reduce) จัดประกวดการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,24 ส.ค.55.....ภาพกิจกรรม
     
 
80 พรรษา มหาราชินี ทำดีเพื่อแม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปลอดขยะ มาร่วมกันรณรงค์ ลดขยะให้เป็นศูนย์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , 9 ส.ค.55.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกรกฎาคม 55
   
 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิลและโรงคัดแยกขยะ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , 24 ก.ค.55.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมิถุนายน 55
   
     
 
โรงพยาบาลลำปาง ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และธนาคารขยะรีไซเคิล มธ.ศูนย์รังสิต , 28 มิ.ย.55.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนพฤษภาคม 55
   
 
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ประจำปี 2555 , 2-5 พ.ค. 55.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนเมษายน 55
   
  งานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดฺ์สิทธิ์ เพื่อวาง Sheet Pile ป้องกันน้ำท่วม , 4 เม.ย.55.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนตุลาคม 54
   
     
 
ม.ราชภัฏจันทรเกษม, ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ศึกษาดูงานการจัดการวัสดุรีไซเคิล ธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , 6 ต.ค.54.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกันยายน 54
   
     
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 นางลำพูน ศรีโพธิ์ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต , 23 ก.ย.54.....ภาพกิจกรรม
     
 
โครงการสัมมนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข , 16 ก.ย.54
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนสิงหาคม 54
   
     
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพบริการพยาบาล (ICQ) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการระบบการกำจัดของเสีย ณ มธ.ศูนย์รังสิต, 11 ส.ค. 54.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกรกฎาคม 54
   
     
 
นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล และโรงคัดแยกขยะของมธ.ศูนย์รังสิต ,12 ก.ค.54 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมิถุนายน 54
 
     
 
เครือข่ายพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ของมธ.ศูนย์รังสิต ,22 มิ.ย.54 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนพฤษภาคม 54
   
     
 
โรงพยาบาลนครนายก ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,26 พ.ค.54 .....ภาพกิจกรรม
     
 
เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานการจัดการขยะในรูปแบบธนาคารขยะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ,24 พ.ค.54
.....ภาพกิจกรรม
     
 
เทศบาลนครยะลา ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ,19 พ.ค.54
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมีนาคม 54
   
     
 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารอาคาร การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ด้านโยธา-สถาปัตย์ ,25 มี.ค.54.....ภาพกิจกรรม

 

 
มธ.ศูนย์รังสิต ศึกษาดูงานด้านการจัดการอาคารสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม ,22 มี.ค.54.....ภาพกิจกรรม
 
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ประจำปี 2554 , 16-18  มี.ค. 54.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมกราคม 54
   
     
 
โครงการให้ความรู้เรื่อง “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”,17 ม.ค.53 .....ภาพกิจกรรม
 
การประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ,5 ม.ค.54 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนธันวาคม 53
   
     
 
กีฬาบุคลากรสามัคคี ครั้งที่ 29 (ทีมโดมยิ้ม) ,23-24 ธ.ค.53 .....ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดทางเข้า-ออกเชียงราก 2, 21 ธ.ค.53 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกันยายน 53
   
     
 
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล,28 ก.ย.53
.....ภาพกิจกรรม
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุ (นายจำลอง มีประวัติ, นางสุมาณี พวงรัตน์ ) บุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ,24 ก.ย.53 .....ภาพกิจกรรม
 
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
17 ก.ย.53
.....ภาพกิจกรรม
 
องค์กรปกครองท้องถิ่น จ.ปทุมธานี และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมธนาคารขยะรีไซเคิล และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
,3 ก.ย.53
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนพฤษภาคม 53
   
     
 
กิจกรรมในวัน Big Cleaning Day สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ,26 พ.ค.53
.....ภาพกิจกรรม
 
โครงการอบรม “ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์ ” ,6-7 พ.ค.53...ภาพกิจกรรม
     
เดือนมีนาคม 53
   
     
 
โครงการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2553 ,26 มี.ค.53...ภาพกิจกรรม
 
ขอร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2552
(นายจำลอง มีประวัติ),24 มี.ค.53.....ภาพกิจกรรม
 
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ประจำปี 2553 ,17-19 มี.ค.53
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมกราคม 53
   
     
 
งานเลี้ยงและการมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต ย้ายไปดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ,27 ม.ค.53 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนพฤศจิกายน 52
   
     
 
กลุ่มสมาชิก Global Alliance for Recycling and Sustainable Development (GARSD) เยี่ยมชมดูงานระบบบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิล18 พ.ย.52 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกันยายน 52
   
     
 
ผลการมอบรางวัลโครงการคูปองถุงพลาสติก 23 ก.ย.52 .....ภาพกิจกรรม
 
โฉมหน้า...! นักศึกษาผู้ได้รางวัลจักรยาน กับ “ โครงการคุณทำดี ” ทิ้งขยะถูกประเภทถูกถัง ครั้งที่ 2.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกรกฎาคม 52
   
     
 
มธ.ศูนย์รังสิต ศึกษาดูงานการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต15 ก.ค.52 .....ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมลดขยะ ลดพลังงาน ณ บริเวณลานอินเตอร์โซน , 13 ก.ค.52 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมิถุนายน 52
   
     
 
ผลการมอบรางวัลโครงการคูปองถุงพลาสติก 24 มิ.ย.52 .....ภาพกิจกรรม
   
 
โฉมหน้า...! นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รางวัลจักรยาน กับ “ โครงการคุณทำดี ” ทิ้งขยะถูกประเภทถูกถัง ครั้งที่ 2 .....ภาพกิจกรรม
   
 
นักศึกษา 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจักรยานกับ “ โครงการคุณทำดี ” ทิ้งขยะถูกประเภทถูกถัง
ครั้งที่ 1.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมีนาคม 52
 
     
 
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต , 26-28 มี.ค. 52
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมกราคม 52
   
     
 

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง รปภ.มธ.ศูนย์รังสิต กับ สภ.คลองหลวง ณ  มธ.ศูนย์รังสิต, 23 ม.ค. 52.....ภาพกิจกรรม

     
 
 โครงการฝึกอบรมรปภ.โครงการบริหารระบบรักษาความปลอดภัยและจราจรมธ.ศูนย์รังสิต เรื่อง การทำงานเป็นทีม (ละลายพฤติกรรม) ณ ลานอนุสาวรีย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต , 3 ม.ค. 52.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนธันวาคม 51
   
     
 
 สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต (ทีมโดมยิ้ม)ร่วมเชียร์และแข่งขันกีฬาบุคลากร "TU Sport Day" ครั้งที่ 27 ประจำปี 2551 , 26 ธ.ค.51 .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนพฤษภาคม 51
   
     
 
 พิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2551 ณ  มธ.ศูนย์รังสิต , 11 พ.ค. 51
.....ภาพกิจกรรม
     
 
 คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต และกองงานศูนย์รังสิต ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน 23 พ.ค.51.....ภาพกิจกรรม
   
เดือนมีนาคม 51
   
     
 
 โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ประจำปี 2551  เมื่อวันที่ 27-29 มี.ค.51 ณ  หอพระ มธ.ศูนย์รังสิต และบ้านสบ๊าย สบาย จ.ระยอง .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกุมภาพันธ์ 51
   
     
 
การศึกษาดูงานระบบการจัดการขยะรีไซเคิล มธ.ศูนย์รังสิต ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ณ  มธ.ศูนย์รังสิต .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนพฤศจิกายน 50
   
     
 
พิธีทำบุญครบรอบ  21 ปี ของ มธ.ศูนย์รังสิต ในวันศุกร ์ที่  2  พฤศจิกายน   2550    ณ  หอพระ "พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา" มธ.ศูนย์รังสิต .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนตุลาคม 50
   
     
 
สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต เข้าร่วม แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 3 สถาบัน “Tricampus Sports Day” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 ณ อาคารยิม 7 มธ.ศูนย์รังสิต    .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนเมษายน 50
   
     
 
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต     ได้จัดโครงการอบรมอาสาจราจร   เมื่อวันที่  25 - 27  เม.ย. 50   เวลา 9.00-16.00น.  ณ อาคารโดมบริหาร .....ภาพกิจกรรม
         
 
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ประจำปี 2550  เมื่อวันที่ 29-31 เม.ย.50 ณ  หอพระ มธ.ศูนย์รังสิต และโรงแรมแก่นจันทร์ บีช จ.เพชรบุรี
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมีนาคม 50
   
     
 
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 3  มีนาคม 2550  ณ  หอพระ  "  พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา "   มธ.ศูนย์รังสิต .....ภาพกิจกรรม
   
เดือนพฤศจิกายน 49
   
     
 
พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549  ณ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต .....ภาพกิจกรรม
     
 
พิธีทำบุญครบรอบ  20  ปี   ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2549   ณ  หอพระ มธ.ศูนย์รังสิต .....ภาพกิจกรรม
     
 
งานลอยกระทง ประจำปี 2549 ในวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2549  
ณ บริเวณ รอบสระน้ำหน้าอาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต .....ภาพกิจกรรม
     
เดือนสิงหาคม 49
   
     
 
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร  สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ได้จัด
การซ้อมอพยพหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ตามโครงการป้องกันอัคคีภัย
ประจำปี 2549 วันที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคาร
สังคมศาสตร์
.....ภาพกิจกรรม
     
 
พิธีเปิดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน   Smart Card   
พิเศษเฉพาะนักศึกษา  และบุคลากรธรรมศาสตร์    เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2549
เวลา 10.00 น.  ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนมกราคม 49
   
     
 
พิธีทำบุญครบรอบ  1 ปี  ของสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ในวันอังคารที่ 24
มกราคม 2549   ณ  บริเวณหน้าสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต  อาคารสำนักงาน
อธิการบดี.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนพฤศจิกายน 48
   
     
 
พิธีทำบุญครบรอบ  19  ปี  ของการเปิดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548  ณ  อาคารหอพระและอเนกประสงค์ศาลา
.....ภาพกิจกรรม
     
เดือนตุลาคม 48
   
     
 
สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต  ดำเนินการโครงการกิจกรรม5 ส  ภายใน
หน่วยงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบตามแผนและขั้นตอน
        ครั้งที่ 1..(เดือน เม.ย.48)....ภาพกิจกรรม
        ครั้งที่ 2..(เดือน ก.ค.- ต.ค.48)....ภาพกิจกรรม
     
เดือนกันยายน 48
 
     
 
 สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่รกร้างทางด้าน
ทิศเหนือของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็น  "ทุ่งทานตะวันแห่งศูนย์รังสิต"
.....ภาพบรรยากาศ
     
 
 กรมการปกครอง     ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารและสถานที่ของ มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อใช้เป็น สถานที่จัดสอบแข่งขัน    เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง  3  (ปลัดอำเภอ) วันที่ 4 กันยายน 2548
.....
แผนที่ มธ.ศูนย์รังสิต
     
เดือนสิงหาคม 48
 
     
 
 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Autocad สำหรับบุคลากรของสำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต และกองงานศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 28 ก.ค - 31 ส.ค 48 
 .....
ภาพบรรยากาศ