สาระน่ารู้
   
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของหน่วยงาน(ฉบับปรับปรุง ณ 30 กันยายน 2556)
ประมวลข้อตรวจพบและข้อพึงปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี
และงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการปฏฺบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของหน่วยงาน
 
- หนังสือเวียน เรื่องประมวลข้อตรวจพบและข้อพึงปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
- ข้อตรวจพบและข้อพึงปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ เพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ การเงิน และบัญชีของหน่วยงาน
- ประมวลข้อตรวจพบด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ
จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม ของผู้ต
รวจสอบภายในของส่วนราชการ
กว่าจะเป็น CAE
การสร้างแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของ COSO
 
กฎบัตรการตรวจสอบ/ระเบียบและมาตรฐาน
   
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มธ.ฉบับใหม่ 2556
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน(Charter) ฉบับปรับปรุง
26 ก.ย. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2551
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติ หน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ
 
คู่มือและแผนการตรวจสอบ
   
คู่มือสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน
แผนการตรวจสอบประจำปี 2550
แผนการตรวจสอบประจำปี 2552
แผนการตรวจสอบประจำปี 2554
แผนการตรวจสอบประจำปี 2556

คำสั่งแต่งตั้ง/รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 7
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 3
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 3
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1
 
สรุปประเด็นข้อหารือและข้อสอบถามจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงาน ตรวจสอบภายในเห็นควรประมวลเป็นสารสนเทศเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทาง การดำเนินงาน ในด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานในประเด็นหลัก 2 เรื่อง คือ
 
                   Link
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
มาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ