ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ (System Operations) ดูแลโปรแกรมระบบเครื่อง (System Programs) ดูแลโปรแกรม Driver ต่าง ๆ
กำกับและดำเนินการเพื่อให้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
กำหนดนโยบายระเบียบในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมทั้งกำกับให้มีการดำเนินการตามนโยบายระเบียบ
ดูแล จัดหา และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานอธิการบดี ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และในสถาบันฯ
ดูแลการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนกลางของมหาวิทยาลัย
ดูแลระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ดูแลจัดการในด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) งานไฟฟ้า (Electrics)
งานทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Testing)
งานดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร