ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปี49
  แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
แผนการดำเนินงาน โครงการ
โครงการด้านสารสนเทศ
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประเมินผลหน่วยงาน
แผนแม่บท IT
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศของส่วนราชการ
แผนการปฏฺบัติการการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          จากผลการทบทวนวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูล สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เป็นดังนี้
๑. ด้านระบบงาน/กระบวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          กำหนดแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามลักษณะงานของมหาวิทยาลัยใน ๔ ด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
ระบบงานเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
          เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับ กับปริมาณความรองการใช้งาน /
จำนวนผู้ใช้ / จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นได้ อย่างเหมาะสม สามารถรองรับเทคโนโลยี ระบบ
สารสนเทศใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ระบบ E-Learning หรือ Distance Learning หรือ Video On Demand เพิ่มสมรรถนะ ความสามารถของอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลาง ขยายความเร็ว
เครือข่าย รวมทั้งจัดทำระบบการติดต่อสื่อสารเพื่อการบริหารงาน
ระบบงานเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย
          นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนงาน ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม ให้นักศึกษา สามารถ ศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปราศจากข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา การบริหารการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจัดทำบทเรียน e-Learning ให้มากขึ้น
ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ
          จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานพื้นฐาน ได้แก่งานทางด้านบัญชี การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ แผนงานงบประมาณ ระบบบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการ สามารถเชื่อมโยง เพื่อใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนความไม่ถูกต้องของข้อมูล เป็นพื้นฐาน ของการสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
ระบบงานเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคม
          สร้างระบบเพื่อให้การบริการวิชาการ สู่สังคมมีความทันสมัย ทันทีทันใดของข้อมูล ให้มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย รวมทั้งปรับ รูปลักษณ์ของการบริการผ่านเว็บให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจ
       ๑.๑ ระบบงาน/โครงการ/กระบวนงานของมหาวิทยาลัยที่ควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
       ๑.๒ ระบบงาน/โครงการ/กระบวนงานของส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจำเป็นต้องปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้อยู่เดิม
๒. ด้านผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ผู้บริหาร
       ๒.๑ การได้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมของผู้ใช้งาน (User) แต่ละกลุ่ม
          ผู้รับบริการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ได้แก่นักศึกษา อาจารย์ พนักงานข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นแต่ละระบบงานจะพิจารณาถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการเหล่านี้ สรุปผู้ใช้งาน แยกตามลักษณะการบริการอิเล็กทรอนิกส์ใน ๔ ด้านหลักของมหาวิทยาลัย จะเป็นดังตาราง
ลำดับ
ลักษณะระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับบริการ
๑.
ระบบงานเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ พนักงานข้าราชการผู้
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยทั่วไป
๒.
ระบบงานเพื่อการเรียนการสอน และงานวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป
๓.
ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ ผู้บริหาร พนักงานข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
๔.
ระบบงานเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคม นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนโดยทั่วไป
       ๒.๒ รูปแบบ/ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่าง ๆ
          การให้บริการด้านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับบริการในกลุ่มต่างๆดังกล่าวในข้อ ๒.๑ มหาวิทยาลัย จะใช้ช่องทางการให้บริการที่มีอยู่เดิมได้แก่
การบริการผ่านระบบเครือข่าย ทียูเน็ตในลักษณะ Client-Server ภายในมหาวิทยาลัย
การบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บ
การจัดห้องให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ.อาคารต่างๆ
การจัดตั้งตู้บริการ KIOSKS ตามอาคาร
การให้บริการประชุมทางไกล Teleconference
       ๒.๓ การรณรงค์หรือส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
          มหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์การใช้งาน ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่จะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การทำ จดหมายข่าว การจัดทำจุลสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค การรับ เรื่องราว ร้องเรียน การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบงานสารสนเทศอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ (ภาพกิจกรรม)
๓. การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของส่วนราชการ
          มหาวิทยาลัยจะทบทวนวิเคราะห์การจัดการของศูนย์ปฎิบัติการสารสนเทศ ให้ครอบคลุมระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่จะเกิดขึ้นใหม่ หรือที่มีการปรับปรุง ดังนี้
    ๓.๑ กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Procedures)
          ให้มีการจัดทำคู่มืออธิบายถึงกระบวนการในการสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล ทั้งในระดับของระบบงานและในภาพรวม และให้ทำระบบการ สำรองและกู้คืนข้อมูล และดำเนินการสำรองข้อมูลตามตารางเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูลด้วย
- มีระบบ Back Up/Restore/ Recovery ในภาพรวม (HW, SW)   
- มีระบบการสำเนาข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Time Scheduling Backup) แบบแยกเก็บ (Backup site) คือที่ท่าพระจันทร์ และรังสิต
- ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน UPS (40นาที) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์หลัก (Main Operation room)
- ระบบจ่ายไฟสำรอง Generator
๓.๑.๑ ระบบฐานข้อมูล คู่มือปฏิบัติ
๓.๑.๒ Network   คู่มือปฏิบัติ
    ๓.๒ กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure)
          ให้มีการจัดทำคู่มืออธิบายถึงกระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ และทำการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับแก้ไขต่อไป
- ระบบฐานข้อมูล (คู่มือปฎิบัติ, SW ,Diagram)
ิ- การกำหนด Log in และ Password ในการเข้าถึงข้อมูล ( ระบบ WebMail นศ.  ,ระบบงานทะเบียนฯ)
- โปรแกรมตรวจจับ Virus ทุกเครื่อง
- มีระบบ Firewall  และการเฝ้าระวัง  
- ระบบแจ้งสถานะการทำงานของช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต, สถานะการทำงานเครือข่าย  
- การตรวจสอบ Web mail ผ่าน NECTECT
- ประตูอัตโนมัติ, กล้องวงจรปิด
    ๓.๓ การกำหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อ่าน เขียน หรือใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ใช้งาน (User) กลุ่มต่างๆ ได้แก่ นิสิต/ นักศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของส่วนราชการ
          ให้มีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้ใช้ไว้อย่างชัดเจน
    ๓.๔ แผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan)
          ให้จัดทำแผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และให้ทดสอบแผนการปฎิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ๓.๕ การฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของสถาบัการศึกษา
          ทำการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบสารสนเทศใหม่ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุงการฝึกอบรมต่อไป (ภาพกิจกรรมรวม)