วารสารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Journal)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2549
ลำดับที่
ชื่อบทความวิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ

1.

การมอง การเตรียมตัว การทำให้สำเร็จ การเอาชนะอุปสรรค ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
2.
การพัฒนาคุณค่าทรัพยากรมนุษย์และองค์การด้วยเทคนิคการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่าในมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ปริญญ์ ปราชญานุพร
3.
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในคลัสเตอร์ในกลุ่มประเทศเอเชีย รศ.ไว จามรมาน
4.
แนวทางการพัฒนามนุษย์สู่...คุณธรรมและจริยธรรม ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
5.
การพัฒนาองค์การไปสู่การเป็น...องค์การเพื่อการเรียนรู้ ผศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์
6.

จาก...หลักยุทธศาสตร์ทางทหาร สู่...ขบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อ.สุรัชดา อรัญวาสน์
7.
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ ผศ.สุจิตรา พรมนุชาธิป
8.
ครูไทย...ในสังคมโลกาภิวัตน์ รศ.สุวิทย์ วรรณศรี
9.
การศึกษาตามอัธยาศัย...ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.ธเนศ วงศ์กาฬสินธุ์
อ.พัชรี ครองกิจศิริ
10.
ค่านิยมในการทำงานของคนในกวางเจา และนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์
11.
รูปแบบภาวะผู้นำ...ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุจิตรา พรมนุชาธิป