รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟางครั้ง ที่ 5

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟาง ครั้งที่ 5”

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 135 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี
สนใจสมัครได้ที่ 0-2564-4440-59 ต่อ 1789, 2350-1

ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและเห็ดฟา

 

08:00 – 08:45น.

08:45 – 09:00น.   

09:00 – 09:30น.

 

09:30 – 09:45น.

09:45 – 11:00น.

 

 

 

 

 

11:00 – 12:30น.

12:30 – 13:30น.

13:30 – 17:00น.

ลงทะเบียน

พิธีเปิด

ความสำคัญของอาชีพการเพาะเห็ด, การตลาดและหลักการเพาะเห็ด

โดย  คุณปราโมทย์  ไทยทัตกุล

พักรับประทานอาหารว่าง

- การตัดถ่ายเนื้อเยื่อเห็ดเพื่อเลี้ยงบนอาหาร PDA และในข้าวฟ่าง

- เตรียมวัสดุเพาะขี้เลื่อยในถุงพลาสติก, การถ่ายเชื้อเห็ดลงถุง, การบ่มก้อนเชื้อ,

ลักษณะโรงบ่ม, การดูแลรักษา, ระยะเวลา

- โรงเรือนเปิดดอก, การเปิดดอก, การดูแลรักษา, ผลผลิต

- หลักการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

           โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดย อ. สำเนา ฤทธิ์นุช

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- สาธิตเทคนิคการตัดถ่ายเนื้อเยื่อเห็ดบน PDA และถ่ายเชื้อเห็ดลงเลี้ยงในข้าวฟ่าง

- สาธิตการเตรียมวัสดุเพาะขี้เลื่อย, การบรรจุถุง, การถ่ายเชื้อลงถุง

- สาธิตการบ่มเชื้อ, โรงเปิดดอก, การเปิดถุงให้เกิดดอก, การให้น้ำ ฯลฯ

- สาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

- สาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าด้วยก้อนเชื้อที่ผ่านการเพาะเห็ดแล้ว

 

 

แผนที่ห้องประชุม


สำนักงาน คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารโดมบริหารชั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ โทร ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๗๙ ต่อ ๑๗๘๙

Clinictechnology of Thammasat University (Rangsit)
PhaholYotin Rd. Klong-laung , Phathum-thani 12121 Tel. 0-2564-4440 to 1789

clinictech@hotmail.com