โครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2550


1.

ชื่อคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่เสนอโครงการ

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.

ชื่อโครงการ

การเพาะเห็ดในถุงและเห็ดฟาง

3.

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร

ผู้จัดการ รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนงานในข้อใด โปรดระบุ

4.1

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.2

การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

4.3

การวิจัยและพัฒนาต่อยอด

4.4

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.

หลักการและ เหตุผล

 

  • มีเกษตรกรจำนวนมากในจังหวัดปทุมธานีประสบกับความเสียหายของพืชผลการเกษตร เนื่องจากการขาดความรู้ทางด้านต่างๆเช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารเคมีที่เป็นพิษในการควบคุมศัตรูพืช จึงทำให้ผลผลิตตกต่ำ นำไปสู่รายได้ของเกษตรกรได้มีการทิ้งและทำลายวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตร เช่น ตอซังข้าว ต้นกล้วย ซังข้าวโพด เปลือกถั่ว ผักตบชวา จอกแหน ฯลฯ แสดงว่าเกษตรกรยังขาดความรู้และไม่เห็นความสำคัญในการนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า หลินจือ ฯลฯ เห็ดเป็นอาหารสำคัญชนิดหนึ่ง มีสารอาหารจำพวกโปรตีนสูง แต่มีแป้งและไขมันต่ำ จึงเหมาะต่อการบริโภคของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้กรรมวิธีในการผลิตไม่ยุ่งยากและซับซ้อนวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวข้างต้นนำมาใช้เป็นวัสดุเพาะได้ทั้งหมด สามารถทำการเพาะเห็ดหลังจากเสร็จภารกิจหลัก ผลผลิตที่ได้สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าเพาะเป็นปริมาณมากสามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง หรือทำเป็นอาชีพหลักซึ่งนับว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ซึ่งทดแทนอาชีพเดิมที่ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันมีเกษตรกรรายใหญ่ทำการผลิตเห็ดเป็นอุตสาหกรรมโดยส่งไปจำหน่ายต่างประเทศในรูปเห็ดสดและเห็ดแปรรูป นอกจากนี้หลังจากการเพาะแล้ววัสดุสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

6.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกรซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
  • ผลผลิตที่สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • สามารถเพาะเห็ดเป็นอุตสาหกรรมได้

7.

เป้าหมาย

(ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนที่ชัดเจน)

ชุมชน ศาลาครุ (คลอง 14)

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนโดยทั่วไป จำนวน 50 คน

วิสาหกิจชุมชน OTOP จำนวน คน

ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน คน

อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………… ..คน

 

 

 

8.

แผนการดำเนินงาน (จะต้องระบุว่าจะทำอะไรเมื่อไร)

รายการ

2547

2548

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.ทำการฝึกอบรมเรื่อง เห็ดต่างๆ 

8.1

วิธีการดำเนินงาน

  • ร่วมมือกับฟาร์ม อรัญญิก พุทธมณฑล 4 จ.นครปฐม ใช้เวลาในการถ่ายทอด 1 วัน ซึ่งมีบรรยายและปฏิบัติการ และสาธิตการเพาะปลูกในแปลงทดลอง
  • คัดเลือกเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์เข้าฝึกอบรมครอบครัวละ 1 คน
  • การอบรมประกอบด้วยภาคบรรยาย, ภาคปฏิบัติการสาธิตในแปลงทดลอง

 

8.2

 

พื้นที่ดำเนินงาน (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)

  • ชุมชน ศาลาครุ (คลอง 14) อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 

8.3

หากเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรดระบุเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอดและเนื้อหาของหลักสูตรโดยสังเขป

เกษตรในกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่จะฝึกอบรมมีดังนี้

  • ความสำคัญของการเพาะเห็ดและหลักการเพาะเห็ด
  • วงจรชีวิตของเห็ดชนิดต่างๆ
  • วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด
  • การเพาะเห็ดในถุง
  • การเพาะเห็ดฟาง
 

9.

งบประมาณ (โปรดให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องระบุหมวด)

ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงานภาคปฏิบัติการและสาธิตการเพาะเห็ด (180 บาท x 10 คน x 2 วัน ) 3,600 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร ( 3 ชั่วโมง x 600 บาท ) + ( 3 ชั่วโมง x 1,200 บาท ) 5,400 บาท

ค่าอาหาร ( 100 บาท x 60 คน x 1 มื้อ ) 6,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 60 คน x 25 บาท x 2ครั้ง ) 3,000 บาท

ค่าวัสดุสาธิต ( อาหารเลี้ยงเชื้อรา,วัสดุเพาะ,อุปกรณ์ในการเพาะ ฯลฯ ) 30,000 บาท

ค่าเอกสารประกอบ , ค่าฟิล์ม 2,000 บาท


    รวมเป็น  50,000 บาท

 

 

10.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดชนิดต่างๆสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมได้

11.

การติดตามความสำเร็จของโครงการ

 

 

11.1

 

ระบบหรือกลไกการติดตาม / ประเมินผล

  • ติดตามประเมินผลโดยวิทยากร

11.2

 

ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม)

  • 50%ของผู้เข้าร่วมรับการอบรม นำความรู้ที่ได้จากฝึกอบรม เพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพได้