โครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2550


1.

ชื่อคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่เสนอโครงการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2.

ชื่อโครงการ

 

3.

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ/นามสกุล ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี…นายสมชาย วิริยะยุทธกร……………………………………

ชื่อ/นามสกุล/ คณะ/หมายเลขโทรศัพท์/ไทรสาร/e-mail ของผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 02-9869605-6 ต่อ 112 โทรสาร 02-9869404 ต่อ 707

4.

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนงานในข้อใด โปรดระบุ

4.1

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.2

การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

4.3

การวิจัยและพัฒนาต่อยอด

4.4

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.

หลักการและ เหตุผล

เกิดขึ้นจากการเห็นถึงความต้องการหาแนวทางให้กับผู้คนที่มีรายได้น้อยในชนบท ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวิธีการดำรงชีวิต รวมถึงราคาประหยัด และเป็นการประหยัดพลังงานทั้งในด้านการก่อสร้างและการอยู่อาศัยจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาวัถุดิบที่จะมาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านดินอย่างแพร่หลายในชนบท

6.

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของดินเหนียวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการทำก้อนอิฐดินเหนียวดิบ

2.เพื่อศึกษาหาส่วนผสมที่ได้มาตรฐานในการทำก้อนอิฐดินเหนียวดิบ

3.เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและคงทนของก้อนอิฐดินเหนียวดิบ

4.เพื่อพัฒนาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของก้อนอิฐดินเหนียวดิบในการก่อสร้างเป็นผนังรับน้ำหนัก

 

7.

เป้าหมาย

(ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนที่ชัดเจน)

เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนโดยทั่วไป จำนวน 30 คน

วิสาหกิจชุมชน OTOP จำนวน 20 คน

ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน คน

อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………… ..คน

8.

แผนการดำเนินงาน (จะต้องระบุว่าจะทำอะไรเมื่อไร)

รายการ

2547

2548

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


1.ศึกษาและทำการผลิตก้อนอิฐดินเหนียวดิบ


2.ทดสอบคุณสมบัติเชิงทางกายภาพและคุณภาพของก้อนอิฐรวมถึงส่วนผสม


3.ทดสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและคงทนของก้อนอิฐดินเหนียวดิบ

 

8.1

วิธีการดำเนินงาน

 1. ถ้าอยู่ในแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้รายละเอียดว่าความรู้หรือเทคโนโลยีเป็นของใคร (ในมหาวิทยาลัย/หรือของกระทรวงฯ) วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สัมมนา สาธิต ฝึกปฏิบัติ) ใช้ทรัพยากรจากไหนบ้าง (วิทยากร) มีความร่วมมือกับใครบ้าง จำนวนเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอด
 1. ถ้าอยู่ในแผนการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ให้รายละเอียดว่าจะบริการอะไรบ้าง กลุ่มหรือเทคโนโลยีที่จะให้บริการ วันเวลาที่ให้บริการ)
 • ให้บริการโดยมีการจัด work shop ให้กับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งจะได้มีการทดลองทำงานจริงและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดให้มีการสัมมนาในส่วนของผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้มีโอกาสซักถามรายละเอียดรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการ
 • มีการจัดทำเป็นเอกสารข้อมูลอธิบายถึงขั้นตอนการทำก้อนอิฐดินเหนียวดิบอย่างละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่สนใจทั่วไป
 • สถานที่ให้บริการจะมีจุดให้บริการข้อมูลอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อาคาร วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 7 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับเอกสารข้อมูล รวมถึงตารางเวลาการจัดสัมมนาและ work shop ได้ตลอดวันทำการปกติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 ) เปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และกลุ่มเทคโนโลยีชนบท
 

 

8.2

พื้นที่ดำเนินงาน (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) หมู่บ้านบริเวณคลอง15 จ.ปทุมธาณีเนื่องจากมีการสร้างบ้านดินอยู่แล้ว

 

8.3

 

หากเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรดระบุเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอดและเนื้อหาของหลักสูตรโดยสังเขป

 • เป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่อยู่อาศัยราคาประหยัดที่อยู่ในเขตชนบทของประเทศไทย
 • กลุ่มชุมชนหรือหมู่บ้านในชนบทที่ต้องการมีอุตสาหกรรมเป็นของตนเอง

เนื้อหาของหลักสูตร

จะเป็นการอธิบายถึงคุณสมบัติและลักษณะของดินเหนียวดิบในประเทศไทยที่สามารถนำมาทำการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการทำอิฐดินเหนียวดิบ อุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงส่วนผสมต่างๆ หลักสูตรจะคลอบคลุมไปถึงขั้นตอนการนำอิฐดินเหนียวดิบไปใช้ในการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงแนะนำการออกแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

 

 

9.

งบประมาณ (โปรดให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องระบุหมวด)

1. ค่าใช้จ่ายในการทำการสำรวจหาแหล่งดินเหนียวดิบและส่วนผสมที่เหมาะสมในการนำมาใช้งาน 70000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการทำการทดลองผลิตก้อนอิฐดินเหนียวดิบให้ได้มาตรฐานที่ต้องการ 70000 บาท

3. ค่าจ้างชั่วคราวสำหรับผู้คอยให้คำปรึกษา จำนวน 2 คน ดำเนินงานตลอดทั้งปี 140,000 บาท

(หมายเหตุ 1. ค่าจ้างชั่วคราวสามารถตั้งได้เฉพาะในแผนงานบริการให้คำปรึกษาฯ (วุฒิปริญญาตรี ไม่เกิน 2 คน )และต้องเป็นกิจกรรมที่

ดำเนินงานทั้งปี

  1. ค่าครุภัณฑ์ไม่มีนโยบายสนับสนุน แต่อาจจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากครุภัณฑ์นั้นมีความจำเป็นและเป็นเงื่อนไขสำคัญ ต่อการบรรลุเป้าหมาย)
 

10.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อเป็นแนวทางที่จะทำให้มีการพัฒนาก้อนอิฐดินเหนียวดิบไปสู่ระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับท้องถิ่น และชนบททั่วไป
  2. เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้วัสดุในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ประหยัดงบประมาณ สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยในชนบทของประเทศไทย
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการใช้วัสดุสังเคราะห์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในชนบท และเขตอนุรักษ์ต่างๆ
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

11.

การติดตามความสำเร็จของโครงการ

11.1

 

ระบบหรือกลไกการติดตาม / ประเมินผล

 • ใช้การติดตามประเมินผลจากการลงสำรวจพื้นที่จริง ประกอบกับการใช้การติดต่อทางสื่อต่างๆ
 • นำข้อมูลที่มาวิเคราะห์เชิงสถิติ

11.2

 

ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม)

 • ปริมาณการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ทำจากอิฐดินเหนียวดิบมากขึ้นในเขตชนบท
 • มีการผลิตก้อนอิฐดินเหนียวดิบมาใช้งานอย่างแพร่หลายในเขตชนบททั่วประเทศ