Thesis ProgramCase Study ProgramCourses (Brief)Course Description (in detail)

คำอธิบายรายวิชา

 

วิชาเสริมพื้นฐาน

บท.501 หลักการโทรคมนาคม
TM.501 Principles of Telecommunications
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาถึงพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นของหลักการทางโทรคมนาคม แนวคิดพื้นฐานทางเทคนิคและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทางเสียงและข้อมูล ความเชื่อมโยงระหว่างโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเน้นกระบวน การจัดการเชิงวิศวกรรมโทรคมนาคม

บท.502 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการกิจการโทรคมนาคม
TM.502 Principles of Economics for Telecommunications
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาคเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้บริโภค องค์กรธุรกิจและโครงสร้างตลาด ลักษณะการแข่งขันการผลิตและการใช้ ปัจจัยการผลิต ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา ดอกเบี้ย นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บท.503 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
TM.503 Computer Technology
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาคเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ศึกษาองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการประเด็นด้านจริยธรรม ข้อจำกัดต่างๆ และผลกระทบทางสังคมศึกษาการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมประมวลคำ ( Word Processing ) โปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheets) การบริหารฐานข้อมูล และการสื่อสารข้อมูล

บท.504 ระบบปฏิบัติการอินเตอร์เน็ท
TM.504 Internet and Application
ไม่นับหน่วยกิต
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของอินเตอร์เน็ทด้วยการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ การใช้อินเตอร์เน็ทในหลายมุม เนื้อหาวิชาเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก ฝึกฝนการใช้ งานโปรแกรมรับ ส่ง E-Mail,Telnet and FTP ศึกษาการใช้ HTMLและซอฟท์แวร์เพื่อสร้าง Web Pages มัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ท และลงลึกถึงการใช้อินเตอร์เน็ทเป็นเครื่องมือทางการตลาด

วิชาบังคับ

บท.610 พื้นฐานโทรคมนาคม
TM.610 Elements of Telecommunications
3 หน่วยกิต
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของโทรคมนาคมเพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีหลักที่เกี่ยว ข้องกับโครงข่ายโทรคมนาคมหัวข้อของเนื้อหาประกอบด้วยสัญญาณระบบอนาล็อก(ความถี่และกำลังส่ง) สัญญาณดิจิตอล รูปแบบของสื่อ (ทองแดง,ใยแก้ว และอากาศ) มาตรฐาน ( โมเด็ม ข้อมูล และ Dialing Interfaces ) มาตรฐานสัญญาณ มัลติเพล็ก บริการโครงข่าย โครงข่ายชุมสายสาธารณะ บริการ ISDN ดาวเทียม และคู่สายเช่า

บท.611 หลักการจัดการกิจการโทรคมนาคม
TM.611 Principles of Management for Telecommunications
3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติของการบริหาร รวมทั้งหน้าที่พื้นฐาน เช่นการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารบุคลากร การเป็นผู้นำและการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร โดยมุ่งถึงการบริหารด้านโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื้อหาของวิชาเชื่อมโยง ความรู้ด้านพฤติกรรมมนุษย์กับปัญหาในองค์กร วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพล ต่อการทำงานและทัศนคติและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีต่อทุกระดับ (บุคคล กลุ่ม และองค์กร ) นำทฤษฎีและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา องค์กรโดยใช้กรณีศึกษานอกจากนี้เนื้อหาวิชายังครอบคลุมถึงการพัฒนาความเป็น ผู้นำ ทักษะในการบริหาร การวิเคราะห์การวางแผนองค์กรและกระบวนการตัดสินใจ ที่เกี่ยวกับลูกค้า คณะผู้บริหาร และชุมชน

บท.612 เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม
TM.612 Economics of Telecommunications
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมบริการด้าน โทรคมนาคมนับตั้งแต่อดีตไปจนถึงอนาคต นโยบายของรัฐบาล ผลกระทบ จากการเปิดเสรีภายใต้เงื่อนไขของ WTO นักศึกษาจะได้ศึกษาอุตสาหกรรม ดังกล่าวในแง่เศรษฐกิจ กฏหมายและกฏระเบียบ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจสภาวะ ปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคต่อตลาดโทรคมนาคม นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการนำทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก

บท.613 การบัญชีเพื่อการจัดการกิจการโทรคมนาคม
TM.613 Managerial Accounting for Telecommunications
3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการและกระบวนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการใช้รายงานบัญชี การจัดการหัวข้อหลักได้แก่ การจัดทำงบประมาณ รายงานการดำเนินงาน และ รายงานการควบคุมโดยเน้นการตีความและการนำรายงานบัญชีการจัดการมาใช้ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในเรื่องการวางแผน การบริหารและ การควบคุม ทางด้านโทรคมนาคม

บท.614 การเงินเพื่อการจัดการกิจการโทรคมนาคม
TM.614 Financial Management for Telecommunications
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : บท.613 หรือ ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีการจัดการเงินขององค์กรเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้จัดการด้านการเงินสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเนื้อหาของวิชามุ่งเน้น การประเมินคุณค่าเพื่อใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นด้านการเงิน การจัดโครงสร้างบริษัทใหม่และ หัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเน้นทางด้านโทรคมนาคมนอกจากนี้เนื้อหายังรวมถึง การอธิบายสภาวะทางการเงินของโลก การวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้น ตลอดจนการใช้ทฤษฎีการเงินมาประเมินทิศทางการเงินและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา

บท.711 หลักการบริหารเทคโนโลยี
TM.711 Fundamentals of Technology Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาความต้องการพื้นฐานในการผนวกการจัดการและเทคโนโลยี ศึกษาองค์ ประกอบของเทคโนโลยีทั้งระดับองค์กรและระดับชาติในเชิงการจัดการ ทฤษฎี ของพลังทั้งห้าได้แก่ องค์ประกอบของเทคโนโลยีศักยภาพของการแข่งขันอัน เนื่องมาจากเทคโนโลยี วัฏจักรของเทคโนโลยี การจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีขององค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเทคโนโลยี

บท.721 กฎหมายโทรคมนาคม
TM.721 Telecommunication Laws and Regulations
3 หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายระเบียบกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงด้านโทรคมนาคม ของประเทศไทยและกฎหมายด้านโทรคมนาคมของประเทศอื่นๆองค์กรระหว่าง ประเทศศึกษาผลกระทบและข้อจำกัดด้านกฎหมายที่มีต่อการดำเนินงาน ด้านโทรคมนาคม

บท.751 เทคโนโลยีโทรคมนาคมและการบริหาร
TM.751 Telecommunications Technology and Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางเทคนิคความเชื่อมโยงระหว่างโทรคมนากับเทคโนโลยี สารสนเทศและการนำไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจ,บริการทางสังคม,ผู้บริโภคและ ศึกษาการนำโทรคมนาคมไปใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

วิชาเลือก

บท.685 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
TM.685 Computer and Communication
3 หน่วยกิต
สัญญาณ สเปกตรัม การสื่อสาร และแถบความถี่ การเชื่อมต่อมัลติเพล็กเซอร์ โมเด็ม ซอฟต์แวร์การสื่อสาร การบีบอัดข้อมูล การตรวจและแก้ไขความผิดพลาด การแปลงรหัสข้อมูล(Data encryption) พิธีการสื่อสาร

บท.686 ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดีย
TM.686 Multimedia Applicationst
3 หน่วยกิต
ศึกษาความคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และการนำเสนอข้อมูลในภาคปฏิบัติด้วยมัลติมีเดีย วินโดว์ การอัดเสียง กระบวนการสร้างภาพ การทำการ์ตูน ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิก ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย virtual reality and cyberspace และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย

บท.715 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
TM.715 Statistical Analysis in Business and Economics
3 หน่วยกิต
ศึกษาความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงสถิติในภาคธุรกิจและสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจวิธีการทางเศรษฐมิติ และเทคนิคการพยากรณ์วงจรธุรกิจและอนุกรมเวลา การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผนธุรกิจโทรคมนาคม

บท.725 ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ
TM.725 Decision Science
3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการสร้างสถานการณ์จำลองและบทบาทในการตัดสินใจ อย่างมีเหตุผลนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะและมีความเข้าใจ ในการนำเทคนิคเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติตลอดการจำลองแบบ การแก้ปัญหาและกระบวนการตัดสินใจ,มาตรฐานการตัดสินใจ,กระบวนการ วิเคราะห์ตามลำดับขั้น,โปรแกรมเชิงเส้น,การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและ การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

บท.735 วิเคราะห์นโยบายโทรคมนาคม
TM.735 Telecommunications Policy
3 หน่วยกิต
ศึกษาโครงสร้างและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิธีการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย ( common carriers ) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม บริการมูลค่าเพิ่ม ความเป็นมาของการผ่อนคลายการควบคุมและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ( deregulation and divestiture ) การวางนโยบายในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ความหมายโดยนัยต่อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม องค์กรที่เป็นผู้ใช้ และผู้บริโภค

บท.745 กิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
TM.745 International Telecommunications
3 หน่วยกิต
ศึกษาโครงสร้างของภาคโทรคมนาคมในประเทศที่มีบทบาทสำคัญแนวโน้ม ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการยกเลิกการควบคุม,สภาวะตลาดและภาวะการ แข่งขันในต่างประเทศ บทบาทของโทรคมนาคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นเกี่ยวกับการค้า และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

บท.755 การวางระบบโทรคมนาคม
TM.755 Telecommunications System Planning
3 หน่วยกิต
ศึกษาการวางแผนและออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคม โครงข่ายเสียงและข้อมูล และระบบบายพาส ศึกษาการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและเทคนิคการประเมิน นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ในการวางแผนและประเมินโครงการด้านโทรคมนาคม

บท.765 นวัตกรรมด้านโทรคมนาคม
TM.765 Telecommunications Innovations in Business
3 หน่วยกิต
เนื้อหาของวิชานี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าประเด็นการแข่งขัน การจัดองค์กร,เทคนิคและการจัดการในสายโทรคมนาคมมีความเชื่อมโยงกันจนไม่สามารถ แยกประเด็นใดออกจากกันได้ตลอดจนหัวข้อของเนื้อหาครอบคลุมถึงโทรคมนาคม และการจัดองค์กรในรูปแบบใหม่และบทบาทของโทรคมนาคมในธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ การปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจใหม่ โดยอาศัยโครงข่าย โทรคมนาคม โครงข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกและ electrical commerce อินเตอร์เน็ท ระบบโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุน ในวิชานี้จะมีการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและคำนวณมาใช้สนับสนุน กระบวนการในการเรียนการสอน

บท.795 สัมมนาการจัดการโทรคมนาคม
TM.795 Telecommunications Management Seminar
3 หน่วยกิต
สัมมนาโทรคมนาคมถือเป็นจุดเด่นที่สุดของโครงการปริญญาโทการบริหารด้าน โทรคมนาคมวิชานี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ ซึ่งได้รับจากวิชาอื่นๆ ของโครงการมาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและถูกต้องในเรื่อง นโยบายรัฐบาลและการตัดสินในเชิงบริหารวิชานี้มีจุดประสงค์ที่จะจำลองภาพ สถานการณ์ที่เป็นจริงซึ่งนักศึกษาอาจต้องเผชิญในชีวิตการทำงาน

วิชาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

บท.791 วิเคราะห์โครงการ
TM.791 Project Analysis
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวทางการบริหารโครงการจากกรณีศึกษาต่างๆของกิจการโทรคมนาคม ซึ่งนักศึกษาจะต้องพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจเพื่อออกแบบโครงการ ด้วยตนเองโดยนำความรู้ทางการบริหารโทรคมนาคมมาประยุกต์ให้ใช้ประโยชน์ ได้กับโครงการที่เกิดขึ้นจริง

วิทยานิพนธ์

บท.800 วิทยานิพนธ์
TM.800 Thesis
12 หน่วยกิต

งานวิจัยเฉพาะกรณี

บท.790 งานวิจัยเฉพาะกรณี
TM.790 Research Study
6 หน่วยกิต

วิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร

บท.792 สัมมนาโครงการวิจัยการบริหารโทรคมนาคม
TM.792 Seminar in Telecommunication Management Research Project
ไม่นับหน่วยกิต
นักศึกษาต้องนำเสนองานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเฉพาะกรณีด้านการบริหาร โทรคมนาคมที่ได้ทำสำเร็จและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ควบคุมงาน ตลอดจนผ่านการนำเสนองานในการสอบปากเปล่ากับกรรมการสอบแล้วต่อ ที่ประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานและแสดงให้เห็นศักยภาพของตนเอง หลังจากที่ได้รับการศึกษามาตลอดหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับโอกาสให้ ลงทะเบียนวิชานี้ได้ในภาคการศึกษาแรกที่จะสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆนอกจากที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2541 รวมทั้งระเบียบและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยนอกจากที่ระบุในหลักสูตรนี้แล้ว ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์