ภาควิชาภาษาไทย
Basic Thai for Foreigners


"ภาษาไทย" เป็นภาษาประจำชาติ
แสดงถึงเอกราชอันสูงส่ง
เป็นเอกลักษณ์ค่าล้ำเด่นดำรง
เพื่อยืนยงวัฒนธรรมความเป็นไทย

ภาษาไทยคือภาษาประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องมือที่ สำคัญยิ่งของสังคมและประเทศชาติในการศึกษา รวบรวม สั่งสม สร้างสรรค์ และถ่ายทอดศิลปวิทยาการทุก แขนง รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นเอกราชของชาติไทย นับแต่อดีตจนปัจจุบัน ภาษาไทยจึงนับเป็นความ ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชาภาษไทย

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยอย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการ ศึกษาต่อไป
 2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการนำเสนอความคิดด้วยภาษาที่เหมาะสม
 3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตาม กาลเทศะ และบุคคล
 5. เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษาได้อย่างมีศิลปะ และบรรลุวัตถุประสงค์
 6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทยเป็นอย่างดี
 7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาที่เคยใช้ในอดีตตลอดจนภาษาต่างประเทศที่มีอิธิพล ต่อภาษาและวรรณกรรมไทย
 8. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด ตระหนักถึงคุณค่า และความไพเราะของวรรณกรรมไทย
 9. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่ม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า พัฒนาความคิดของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ

เนื้อหาในการเรียนภาษาไทย

เนื้อหาสาระที่สำคัญในการเรียนภาษาไทย คือ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และวิวัฒนาการ ของภาษา วรรณกรรมไทย ตลอดจนศิลปะการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีวิจารณญาณภาควิชาภาษา ไทยมุ่งที่จะให้นักศึกษาได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยในทุก ด้าน จนเกิดความ ซาบซึ้งสามารถเป็นผู้นำในการศึกษาวิจัย เผยแพร่และถ่ายทอดสรรพวิทยาการ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ทาง ภาษาไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป

ข้อแนะนำในการเรียน

การศึกษาในภาควิชาภาษไทย นักศึกษาควรที่จะได้เตรียมตัวไว้แต่เบื้องต้นว่าจะต้องศึกษา เรื่องภาษาไทยซื่งทุกคนจำเป็นต้องใช้ตลอดเวลา รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมไทย วัฒนธรรมไทย สังคม และเรื่องอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย ดังนั้น นักศึกษาต้องมีความตั้งใจจริง ที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้

การเลือกเรียนวิชา นักศึกษาควรเลือกวิชาบังคับที่เป็นพื้นความรู้ของวิชาอื่น ในสาขา และ เรียงลำดับรหัสวิชาจากน้อยไปหามาก ไม่ควรเลือกเรียนวิชาเน้นหนักเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียง เช่น กลุ่มภาษา หรือกลุ่มวรรณกรรม วรรณคดี เพราะจะทำให้การศึกษาภาษาไทยไม่กว้างและลึกซึ้งเท่าที่ควร นัก ศึกษาพึงตระหนักว่ากลุ่มวิชาทุกกลุ่มในภาควิชาภาษาไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยเด็ดขาด

ในปัจจุบันภาควิชาภาษาไทยยังจัดกลุ่มวิชาการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเป็นผู้ สอนภาษไทยให้แก่นักศึกษาที่สนใจด้วย การเรียนครบทุกกลุ่มวิชาในสาขาฯ จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำภาษา ไทยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนวิชาโทและวิชาเสรี นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความต้องการเพราะนักศึกษาภาควิชา ภาษาไทย เป็นผู้มีความสามารถทางการใช้ภาษาไทยอยู่แล้ว จึงมีความรู้ความสามรถเพียงพอที่จะนำภาษาไทย ไปประยุกต์ ในการเรียนวิชาโท หรือวิชาเสรีได้ เช่นอาจเรียนวิชาโทหรือเสรี ทางด้านภาษาต่างประเทศ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วารสารศาสตร์ เป็นต้น ความรู้ความสามารถทางภาษาไทยที่นักศึกษามีอยู่จากการ ศึกษาในวิชาเอก จะช่วยเสริมให้การเรียนในวิชาโท และวิชาเสรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลักษณะการเรียนการสอน

ภาควิชาภาษาไทย ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดวิธีการเรียนการสอน แต่ละวิชาในรูปแบบต่าง กัน เช่น

 1. บรรยาย
 2. ฝึกปฎิบัติ
 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
 4. ศึกษาด้วยตนเองในบางหัวข้อที่นักศึกษาแต่ละคนมีความสนใจเป็นพิเศษ
 5. ค้นคว้า และเขียนรายงานทางวิชาการประกอบรายวิชาในหัวข้อที่สาขาอาจกำหนดให้เพื่อฝึกทักษะ ในการอ่าน เขียน รวบรวม และถ่ายทอดผลการศึกษาด้วยตัวเอง
 6. ศึกษารูปแบบ เนื้อหา วิธีการเสนอเนื้อหา ตลอดจนการใช้ภาษาในวรรณกรรมประเภทต่าง เพือฝึกทักษะทางภาษาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
 7. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมาบรรยายเพิ่มเติม เพื่อฝึกการศึกษาค้นคว้าหา ความรู้จากทรัพยากรบุคคล
 8. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
 9. จัดทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจซาบซึ้ง และ ประทับใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

เกณฑ์การเข้าสาขา รับ 25 คน

 1. พิจารณาตามลำดับคะแนนวิชา . 161
 2. พิจารณาตามลำดับคะแนนเฉลี่ยภาค 1/2539

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. สนใจศึกษาภาษาไทย และวรรณกรรมไทย
 2. ต้องการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณกรรม
 3. มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประโยชน์

  1. ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีศิลปะในการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน เพื่อการติดต่อสื่อสาร ในชีวติประจำวันได้อย่างดี และสีประสิทธิภาพ
  2. ทำให้นักศึกษามีความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและวรรณกรรมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในฐานะเป็นเครื่องมือและเป็นกระจกของสังคมที่สะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ความคิด และความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนวิวัฒนาการของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
  3. ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงภาษาไทยกับศาสตร์อื่น ได้ในฐานะที่ภาษาไทยเป็นแกนกลางของการ ศึกษา รวบรวม สั่งสม สร้างสรรค์ และถ่ายทอดศาสตร์ทั้งปวงให้แก่สังคมและประเทศชาติ
  4. ทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยอันจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างโลกทัศน์ที่เหมาะสมทุก ด้าน ในการพัฒนาตนเอง สัมคมและ ประเทศชาติ

  แนวทางการประกอบอาชีพ

  แนวทางการศึกษาต่อ


  [Libarts Index] [Back]