อัตราค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 
5.1 ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,800 บาท
5.2 ค่าบำรุงการศึกษา
      (1) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 1,500 บาท
      (2) ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคละ 1,500 บาท
5.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      (1) ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ (TU-GET) ครั้งละ 500 บาท
      (2) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคละ 3,000 บาท
      (3) ค่าสอบประมวลวิชา ครั้งละ 500 บาท
      (4) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท
      (5) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 1,000 บาท
      (6) ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา วิชาละ 200 บาท
      (7) ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 50 บาท
      (8) ค่าจดทะเบียนล่าช้า วันละ 100 บาท
      (9) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย ภาคละ 300 บาท
 
5.4 ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ
       ค่าธรรมเนียมโครงการ ปีละ 5,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
       ค่าใช้จ่ายภาค 1         25,500 บาท
      ค่าใช้จ่ายภาค 2         19,500 บาท
      รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 135,000 บาท
   
 
back