ด้วยโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (โครงการปริญญาโท)  
คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ของดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
ตามมติกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556
เนื่องจากทางโครงการฯ มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรใหม่
อีกทั้งเดิมยังมีนักศึกษาปริญญาโทที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาค้างเป็นจำนวนมาก
....................
 
  คำถาม ที่ท่านมักพบในการทำงาน เช่น
จะแก้ปัญหาในองค์การให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ทำอย่างไรจึงจะประเมินผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และยุติธรรม
จะคัดเลือกและบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ และมีความสุขได้อย่างไร
มีวิธีการสร้างและใช้แบบทดสอบจิตวิทยา เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การได้อย่างไร
จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีให้บุคลากรในองค์การได้อย่างไร
โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์กร เปิดขายใบสมัคร และรับสมัคร
ที่ห้องโครงการฯ ณ ห้อง ศศ.105 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
 พร้อมรายละเอียด
   
 
เปิดขายใบสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 10 มกราคมของทุกปี
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 - 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 9.30 - 15.30 น.
โทร. 0-2613 - 2597 - 98
และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์