ภาควิชาภูมิศาสตร์


จุดมุ่งหมายในการศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์แขนงต่าง เป็นอย่างดี สามารถ นำความรู้และเทคนิคทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่ไปใช้ในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สาระสำคัญของหลักสูตรวิชาเอก

ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต เนื้อหามีความทันสมัยอยู่เสมอโดยครอบ คลุมทางด้านกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านแผนที่ เทคนิคสัมผัสระยะไกล และระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ผู้ศึกษาจะมีความรู้กว้างขวาง สามารถนำไปปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิชาเอกจะเน้นด้านแผนที่และเทคนิคทางภูมิศาสตร์ นอกเหนือไปจากการศึกษาใน วิชาพื้นฐานทั่วไปทางภูมิศาสตร์ การศึกษาได้เน้นถึงการอ่านและการเขียนแผนที่เทคนิคการใช้รูปถ่ายทางอากาศ และภาพดาวเทียม เพื่อการสำรวจในทางภูมิศาสตร์ตลอดจนการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับระวางที่ ภูมิศาสตร์ จึงเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน

การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาโท

เป็นไปตามเงื่อนไขการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาโท ตามหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาค วิชาภูมิศาสตร์ฉบับ .. 2540

ข้อแนะนำในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์

  1. นักศึกษาควรมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
  2. นักศึกษาต้องมีควงตาปกติทั้ง 2 ข้าง ไม่บอดสี

[Libarts Index] [Back]