รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
(กพร.) (รอบ 12 เดือน)

ตัวชี้วัดที่ 30.1 ร้อยละของวิทยานิพนธ์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับประเทศต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 30.2 ร้อยละของวิทยานิพนธ์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของจำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ วิชาชีพ วิทยานิพนธ์ภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ

ตัวชี้วัดที่ 36 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านระบบประกันคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

 
©2002 by Academic Affairs Department of Thammast University ---> E-mail: qa@tu.ac.th