โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2543 : มิติใหม่แห่งความสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นยอดปรารถนาของสังคมไทย แต่คุณสมบัติ ตามคำขวัญเช่นว่านี้มิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่ทุกฝ่ายในสังคมรวมทั้งครอบครัว และผู้เป็นบัณฑิตเอง จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น การสร้างบัณฑิตจะต้อง เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย ที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่นักศึกษา ได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตของความเป็น "ผู้เยาว์" ไปสู่ความเป็น "ผู้ใหญ่" ที่จะต้องเตรียมความพร้อม ของตนในการเข้าสู่ "มหาวิทยาลัยชีวิต"

ถึงแม้ว่าฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ในการจัดปฐมนิเทศและการต้อนรับนักศึกษาใหม่ แต่การจะได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรมต้องเป็นภารกิจร่วมกันของทุกหน่วยงาน จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในสหัสวรรษใหม่ ที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ "ความเป็นเลิศ ความเป็นธรรม และการร่วมนำสังคม" สำหรับปีการศึกษา 2543 ฝ่ายการนักศึกษาได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศ และต้อนรับเพื่อนใหม่ขึ้น อีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ ได้แสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ร่มเงาของ "ธรรมจักร" สัญลักษณ์พิทักษ์ธรรม และอ้อมอกของ "แม่โดม" ในบรรยากาศของความรักและความปรารถนาดีฉันท์เพื่อนพ้องน้องพี่
 2. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการปลูกฝังเจตคติในการศึกษา
  เล่าเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกต้องดีงาม
 3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสมาชิกประชาคมธรรมศาสตร์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน
 5. เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างสรรงาน ระหว่าง นักศึกษา อาจารย์
  เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการนักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
 6. เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา

สถานที่

บริเวณยิมเต่า 3 ตัว (4, 5, 6) และโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. นักศึกษาใหม่ประมาณ 3,500 - 4,000 คน
 2. พี่เลี้ยงและสต๊าฟ 600 - 800 คน
 3. เจ้าหน้าที่และอาจารย์ 300 - 400 คน

รูปแบบกิจกรรม

 1. เป็นการรวมกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมเข้าด้วยกัน ได้แก่ งานปฐมนิเทศและ
  ต้อนรับนักศึกษาใหม่ และงานเปิดโลกกิจกรรม ทั้งนี้โดยประสานความร่วมมือกับ องค์การนักศึกษา (อ.ม.ธ.) สภานักศึกษา กรรมการนักศึกษา ชุมนุม / ชมรม และกลุ่มอิสระต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนให้คณะจัดงานปฐมนิเทศคณะต่อเนื่องไป หลังจากงานของมหาวิทยาลัยแล้ว
 2. ในช่วงวันปฐมนิเทศและการต้อนรับนักศึกษาใหม่ จะใช้รูปแบบผสมผสาน ระหว่างพิธีเปิด การนำเสนอประวัติความเป็นมา อุดมการณ์ และบทบาท ในการพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะเป็นการเปิดโลกกิจกรรม ของนักศึกษาใน "ลานกิจกรรม" ซึ่งประกอบด้วย งานออกร้าน และตลาดนัดข้อมูล ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย / ชุมนุม / ชมรม / กลุ่มอิสระ การละเล่น ด้านศิลปวัฒนธรรม การเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นที่กระตุ้นให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อม การเคารพต่อกฎ กติกา การอยู่ร่วมกันในประชาคมธรรมศาสตร์ การเข้ามีส่วนร่วม ในกิจกรรม เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศและการต้อนรับนักศึกษาใหม่ จะใช้ระบบพี่เลี้ยงนำผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามแนวคิด ลานกีฬา - ลานวัฒนธรรม ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งฝ่ายการนักศึกษาได้ใช้รูปแบบนี้ ในการปฐมนิเทศและต้อนรับเพื่อนใหม่ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และปรับปรุง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน วัน เวลา และการดำเนินงานประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. การเตรียมงานและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและพี่เลี้ยง

จะมีการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (Staff) ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักศึกษาซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ก่อนที่จะถึง วันปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมจะใช้แนวการฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งการฝึกอบรมนี้เป็นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำกลุ่มของ นักศึกษา

 • อบรมผู้ปฏิบัติงานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 80-100 คน
  วันที่ 21 - 23 เมษายน 2543
 • อบรมพี่เลี้ยงปฐมนิเทศ รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน
  วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2543
 • อบรมพี่เลี้ยงปฐมนิเทศ รุ่นที่ 2 จำนวน 150 คน
  วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2543
 • อบรมพี่เลี้ยงปฐมนิเทศ รุ่นที่ 3 จำนวน 150 คน
  วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2543
 • ประชุมใหญ่พี่เลี้ยงทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานจริง
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2543

(หมายเหตุ แต่ละครั้งจะมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ประมาณ 25-30 คน)

2. การจัดปฐมนิเทศและการต้อนรับนักศึกษาใหม่ (วันจริง)

 • วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2543

3. การประเมินผลและการสรุปงาน

 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2543 และวัน เวลา ยังจะกำหนดต่อไป

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบัน สมัครเข้าเป็นพี่เลี้ยง และเข้าฝึกการอบรมพี่เลี้ยงโดยด่วน