(สำเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย คู่สัญญาในประเทศเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2551

ด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สมัครแข่งขันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาใน ประเทศเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี โดยไม่ขอรับปริญญา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. จำนวนรับสมัคร : 7 - 10 คน
2. รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 3 สถาบัน
Yonsei University 2 คน / ปี
Ajou University 5 คน / ปี
Sejong University 2-3 คน/ ปี
3. คุณสมบัติ/เงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ :
มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไข/ขั้นตอนตามที่ได้ระบุในเอกสารภาคผนวกข้อ 3,4 แนบท้ายประกาศนี้
4.การพิจารณาคัดเลือก
4.1 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ทุนจากต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา ตัดสิน และถือเป็นที่สิ้นสุด
4.2 การพิจารณาแบ่งออกเป็นการพิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่น และการสอบสัมภาษณ์
4.3 เกณฑ์การพิจารณา
- ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
- เจตคติ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ โดยเน้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และความรู้พื้นฐานทางสังคม
- ทักษะการแสดงออก การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
5.หลักฐานการสมัคร
  5.1 ใบสมัคร และแผนการศึกษา ( Study Plan )
5.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และ เป็นใบรายงานที่มีอายุไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่ยื่นใบสมัคร
5.3 ใบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาหรือหลักฐานที่ แสดงว่าผู้สมัครกำลังอยู่ในระหว่างการรอผลการทดสอบ และต้องนำผลการทดสอบมาแสดงต่อ คณะกรรมการภายในวันสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์
5.4. แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครฯจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5 แบบฟอร์มคำรับรองของผู้ปกครอง
5.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ติดมาในใบสมัครและสำเนา
5.7 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ที่ระบุชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง )
6. ข้อมูลมหาวิทยาลัยคู่สัญญา :
  ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้
7. วิธีการสมัคร :
  ขอรับใบสมัครได้ที่
งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดมชั้น 2 ท่าพระจันทร์
หรือที่กองงานศูนย์รังสิต : สมัครผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมเอกสารตามระบุ มายังรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
8. กำหนดรับสมัคร
  8.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
8.2 กำหนดสอบคัดเลือก สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม 2551

                                   ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ. 2551

 

                  

( รองศาสตราจารย์ ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ )
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี


ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ท่าพระจันทร์
โทร. 02- 613-3022 , 02-613-3024
หรือ Email : outbound@tu.ac.th
หรือติดตามข่าวต่างๆได้จาก www.interaffairs.tu.ac.th ( News and Events )

 BACK