Back
ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี)

กองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบัน การศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีควมตั้งใจในการศึกษาแต่มีฐานะยากจน เพื่อคัดเลือก รับทุนการศึกษา

นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่
สถาบันต้นสังกัด
หรือที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทุนการศึกษานี้เป็นดอกผลมาจาก “กองทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นกองทุนที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ เป็นทุนการศึกษาในระดับต่อเนื่อง สำหรับเยาวชนที่ใฝ่หาความรู้แต่มีฐานะยากจน โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 10 ล้านบาท สำหรับสนับสนุนทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
2. ต้องไม่เป็นผู้รับทุนอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
3. มีความขยันเหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
4. เป็นผู้ที่บิดามารดามีฐานะยากจน และมีบุตรในอุปการะหลายคน
5. มีสุขภาพดีพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

เงื่อนไขทุน
จะให้ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 4 งวด
งวดละ 5,000 บาท ( 1 งวด เท่ากับ 3 เดือน เริ่มต้นเดือน เมษายน - เดือนมีนาคม ของปีถัดไป) และคณะกรรมการกองทุนมีมติให้กำหนดพิจารณาที่ละ 1 เทอม กรณีนักศึกษาทุนการศึกษาก่อนครบหลักสูตร ก็ได้นับทุนเพียงเทอมที่จบเท่านั้น

วิธีรับทุน
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย สาขาที่ตนสะดวก เพื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้ฝากเงินทุนการศึกษาให้ ในการนี้ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ( กรณีที่เปิดบัญชีต่างจังหวัด ซึ่งสำนักงาน ได้ประสานงานกับธนาคาร นักศึกษาจะเสียค่าโอนครั้งละ 10 บาทเท่านั้น การทำบัตร ATM ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง

และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษาในแต่ละเทอม โดยขอให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ติดต่อกับอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองแล้ว ขอให้สถาบันทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวบรวม แจ้งรายละเอียดว่านักศึกษาคนใด หรือคาดว่าจะจบ หรือไม่จบการศึกษา รวมทั้ง รับรองสถานะ การเป็นนักศึกษา หรือขาดคุณสมบัติที่ได้รับทุนในเทอมต่อไป
1.2 ในส่วนของผลการเรียนของแต่ละเทอม ให้สถาบันส่งผลการเรียนปีละ 1 ครั้ง เพื่อแสดงว่าผลการเรียนยัง อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แต่ในกรณีถ้านักศึกษาจบ ให้ทางสถาบัน ส่งผลการเรียนของเทอมนั้นให้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบด้วย
1.3 ขอความร่วมมือจากสถาบันและนักศึกษาทุน รีบแจ้งข้อมูล 1.1 และ 1.2 โดยด่วนที่สุด เพราะหากล้าช้าจะมีผลกระทบ กับการโอนเงินทุน

2.นักศึกษาควรส่งจดหมายติดต่อกับงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บ้าง จะเขียนเล่าเรื่องอะไรก็ได้

3. หากมีปัญหา สอบถามได้ที่
งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โทร. 0-2282-7287

4. เข้าร่วมกิจกรรมที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ให้ใกล้ชิด และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเอง โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแจ้ง ผ่านสถาบัน

การพิจารณาให้ทุน
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ทุนจากจำนวนนิสิตนักศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ คัดเลือกและส่งมา

การรับทุนสิ้นสุด
1. ผู้รับทุนการศึกษาตาย
2. สละสิทธิ์
3. ลาออก หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาหรือผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน ของชั้นเรียน
4. ต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือการคัดเลือกผู้รับทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
6.ผู้ได้รับทุนมิได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาตามที่กำหนดไว้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-7287

Back