Back
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างงบพิเศษ)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
และตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2549

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติราชการประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ต้องได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ การศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์

ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ 2 ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ศิลปกรรม หรือสาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ สื่อสารมวลชน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครด้วยตนเองได้ที่
คุณวราภรณ์ ลาภพิสูตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 1302 ชั้น 3
งานบริหารศูนย์ลำปาง อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
โทร 0 5426 8701 หรือ 0 9433 9004
ตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ในวัน-เวลาราชการ

Back