Back
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานเภสัชกรรม , คนสวน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล 13 อัตรา ,
พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ,
คนสวน 1 อัตรา

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีใบผ่านงานด้านบริการเภสัชกรรมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

ตำแหน่ง คนสวน
จะต้องได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2548
ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์
พร้อมยื่นหลักฐาน ได้แก่
หลักฐานแสดงพื้นความรู้ และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ , สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ , หลักฐานการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) (ถ้ามี) , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2926-9398-70
วันและเวลาราชการ

 

Back
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (งบโครงการพัฒนาระบบบริการงานเวชระเบียน)

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการธุรกิจทั่วไป เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นต้น หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2548
ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์
พร้อมยื่นหลักฐาน ได้แก่
หลักฐานแสดงพื้นความรู้ และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ , สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ , หลักฐานการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) (ถ้ามี) , หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2926-9398-70
วันและเวลาราชการ

Back