โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
เรื่อง “คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์”
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554

    

กำหนดการ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
เรื่อง “คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์”
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554
ณ ห้อง CITU 513 อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณบดี
09.00 – 12.00 น. บรรยายธรรม หัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข”
โดย พระมหาสมปอง (ตาลปุตฺโต) นครไธสง
13.00 – 16.00 น. บรรยายเชิงวิชาการหัวข้อ “คนสำราญ.......งานสำเร็จ”
โดย อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์Back
Updated: 2011-02-02 10:08 TH