วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการอบรม “เหลียวหลังแลหน้าจีนศึกษาในประเทศไทย”
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554

ชื่อโครงการ
โครงการ “เหลียวหลังแลหน้าจีนศึกษาในประเทศไทย” ประจำปี 2554
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต หัวหน้าโครงการจีนศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรจีนศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หลักการและเหตุผล
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจในโลกยุคปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังมีอารยธรรมอันยาวนานและมีอิทธิพล อย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะประเทศจีนกับประเทศไทยต่างก็มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น นับเนื่องกันมา เป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ระดับประชาชนต่อประชาชนไปจนถึงคณะผู้บริหารสูงสุดของทั้ง 2 ประเทศ ด้วยเล็งเห็นบทบาทสำคัญของจีนทั้งในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย กอปรกับความขาดแคลนบุคลากร ด้านจีนศึกษา ในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรจีนศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สามารถปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ตลอดจนศึกษาต่อในระดับสูง ด้านจีนศึกษาต่อไป บัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรจะมีคุณลักษณะเด่น ในด้านทักษะการใช้ภาษาจีน และมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน

ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องของการบริการทางด้านงานวิชาการขององค์ความรู้ด้านจีนศึกษา ในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จึงจัดให้มีโครงการ “เหลียวหลังแลหน้าจีนศึกษาในประเทศไทย” ประจำปี 2554 เพื่อขยายพรมแดนความรู้ด้านจีนศึกษาไปสู่ครู-อาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และครู-อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการศึกษาต่อ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะมีการแนะนำ แนวทางในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อ ในโครงการจีนศึกษาได้เตรียมตัวในการสอบเข้าเรียนต่อในโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญขององค์ความรู้ด้านจีนศึกษา ในประเทศไทย ให้แก่ ครู-อาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และครู-อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว การศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
  2. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านจีนศึกษา และการเรียน การสอนในสาขาวิชาจีนศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ให้แก่ ครู-อาจารย์
  3. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าขององค์ความรู้เกี่ยวกับ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย
  4. เพื่อให้ ครู-อาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และครู-อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับ การแนะแนว การศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมศึกษาและตระหนักถึง ความสำคัญของ “จีนศึกษา” มากยิ่งขึ้น
  5. เพื่อแนะนำแนวทางในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ ศึกษาต่อในโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  6. เพื่อพัฒนาการศึกษาด้าน “จีนศึกษา” ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

ผู้ร่วมโครงการ
ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และวิทยากร จำนวนประมาณ 100 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ครู-อาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และครู-อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว การศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้รับรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ “จีนศึกษา” ในประเทศไทย
  2. ครู-อาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และครู-อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว การศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “จีนศึกษา” ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้
  3. ครู-อาจารย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน และครู-อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว การศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ นำความรู้และวิธีการที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียน การสอนและการแนะแนวในสถาบันการศึกษาของตน
  4. สามารถเผยแพร่ กิจกรรม ผลงานของคณาจารย์ โครงการสาขาวิชาจีนศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้อย่างกว้างขวาง 5. นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อในโครงการจีนศึกษา สามารถทราบ แนวทางในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
กำหนดการโครงการ
“เหลียวหลังแลหน้าจีนศึกษาในประเทศไทย” ประจำปี 2554
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
12.30
ลงทะเบียน
13.00
วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.15
กล่าวเปิดการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดี
13.20
นิเทศน์หลักสูตร “จีนศึกษา” วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต หัวหน้าโครงการจีนศึกษา
13.50
พักรับประทานอาหารว่าง
14.00
เสวนา ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าจีนศึกษาในประเทศไทย”
โดย อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต หัวหน้าโครงการจีนศึกษา
ศาสตราจารย์ Zhang Xizhen ศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
อาจารย์อุษณีย์ เลิศรัตนานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัย
ดำเนินรายการ โดย อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ
16.00
ถาม-ตอบ ประเด็นเกี่ยวกับการสอบเข้า และแนวข้อสอบในการสอบเข้า

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “เหลียวหลังแลหน้าจีนศึกษาในประเทศไทย”
Back
Updated: 2011-01-05 10:42 TH