คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง "บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานีอนามัย"


คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟัง การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานีอนามัย"
โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

http://ww3.econ.tu.ac.th/seminar
Back
Updated: 2010-01-07 16:56 TH

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังการเสวนา
เรื่อง "ประสบการณ์การเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ" (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย)


คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟัง การเสวนา เรื่อง "ประสบการณ์การเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ" (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย)

เสวนาโดย
: ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
: อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
: อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
: อ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

http://ww3.econ.tu.ac.th/seminar
Back
Updated: 2010-01-07 16:56 TH