คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 15 ( Business English )


โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 15 ( Business English ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต?างประเทศ ใช?ตําราที่ทันสมัยจาต่างประเทศ

กล่ม 1 : 6 กรกฎาคม -19 กันยายน 2550 
เปิดสอน วันพุธและศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น.
กลุ่ม 2 : 7 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2550 
เปิดสอน วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่อบรม ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? ศูนย์รังสิต
ระยะเวลาอบรม : 50 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู?เข?าอบรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี                                    
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงขึ้นไป                                                                  
ทํางานในวงการธุรกิจ หรือหน?วยงานที่เกี่ยวข?อง

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร : สมัครทางโทรสารหรือสมัครด?วยตนเอง
1. สมัครด?วยตนเองและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได?ที่
ห?องโครงการบริการวิชาการและสังคม (140) ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร? ม.ธรรมศาสตร? ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2696-5645, 0-2696-5649, 0-2613-2608, 2675, 0-2221-7623

หรือ http://www.english.arts.tu.ac.th,  www.tu.ac.th

2. สมัครทางโทรสาร โดย Download ใบสมัคร พร?อมแนบใบโอนเงินเข?าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย? สาขาย่อยท่า
พระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-11903-8 ชื่อบัญชี “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (ศูนย์รังสิต)” 
บัญชีออมทรัพย์
และส่งใบสมัครและใบโอนเงินทางโทรสาร ( FAX ) ที่หมายเลข 0-2221-7623 ** 
**บุคคลทั่วไปสมัครก?อน 15 มิ.ย.50 รับส?วนลด 5% และสําหรับบุคลากร มธ.รับส?วนลดทันที 5% เมื่อ
สมัคร**
สมัครเรียนครบ 3 คอร์ส ภายใน 1 ป? เลือกเรียนฟรี 1 คอร?ส (ไม?รวมค?าหนังสือ) หรือ เลือกรับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
มูลค่า 600 บาท ฟรี

วิชาที่เปิดสอน

1. ไวยากรณ?ภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานและการ สื่อสาร(English Grammar for Work and
Communication)

- เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานสายการบินหรือโรงแรม และการสอบเลื่อนตําแหน่งที่มีการใช้ข้อสอบ TOEIC
- ให้มีความรู้ไวยากร์ ฝีกทักษะการฟัง เพื่อจับประเด็นและทักษะการอ?าน
- สอนเทคนิคการทําข?อสอบ TOEIC ค่าอบรม ท่านละ 3,800 บาท (รวมค?าหนังสือ)

2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต?น
(Brightening-Up Your English)

- ศึกษากฎไวยากรณ์และการใช้ภาษา พัฒนาศัพท์และสํานวน
- ฝึกทักษะการฟัง-พูด อ่านและเขียน เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษา
- เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร?้งเสริม ความรู้ภาษาอังกฤษเบื่องต้น
- มีการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้เข้าอบรมโดยแบ่งเป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงค่าอบรม ท่านละ 3,800 บาท (รวมค?าหนังสือ)
3. การเตรียมสอบ TOEIC ( TOEIC Preparation ) - เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบเข้าทํางาน โดยเฉพาะงานสายการบินหรือโรงแรม และการสอบเลื่อตําแหน่ง ที่มีการใช้ข้อสอบ TOEIC
- ให้มีความรู้ไวยากรณ์ ฝ?กทักษะการฟัง เพื่อจับประเด็นและทักษะการอ่าน
- สอนเทคนิคการทําข้อสอบ TOEIC ค่าอบรม ท่านละ 3,800 บาท (รวมค่าหนังสือ)
4. การเตรียมสอบ IELTS( International English Language Testing System ) - ศึกษาและฝึกฝนการฟังการบรรยายทางวิชาการ
- ฝึกพูดโต้ตอบเมื่อได้รับการสัมภาษณ์
- ฝึทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจและเชิงวิเคราะห์
- ศึกษาเทคนิคการทําข้อสอบ IELTS
- เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อศึกษาต่ออังกฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่าอบรม ท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าหนังสือ)
5. การเขียนโต?ตอบจดหมายทางธุรกิจ (Basic Business Correspondence ) การเขียนโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ ระดับต้นลักษณะวิชา
- ศึกษาหลักการ รูปแบบ และฝึกฝนการเขียนที่ใช้ในวงการธุรกิจ
- การใช้สํานวนเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมายโต้ ตอบในเรื่องต?าง ๆ ที่จําเป?นในวงการธุรกิจ
- การเขียนบันทึกข้อความ (memorandum) การเขียนจดหมาย (letter) การเขียนโทรสาร(fax) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ค?าอบรม ท?่านละ 3,800 บาท (รวมค่าหนังสือ)
6. การฟ?ง-พูดเชิงธุรกิจ (Listening- Speaking in Business) - ฝึกทักษะการฟัง-พูด การสนทนาทั่วไป และ การสนทนาธุรกิจเช่น การสนทนาทางโทรศัพท? เพื่อการขาย การตลาด การนําเสนอผลงาน การนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน
- มีการสอบจัดระดับผู้ข้าอบรมตามความเหมาะสมแบ่งเป็น ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงค่าอบรม ท่านละ 3,800 บาท (รวมค่าหนังสือ)
7. การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต?น(Basic Translation : English into Thai) - ศึกษาหลักและกลวิธีพื้นฐานในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
- ฝึกงานแปลงานเขียนประเภทต่างๆ เรียนร้และแปลคําศัพท์
สํานวน และศัพท์แสลงที่ปรากฏอยู่ในงานเขียน และฝึกแก้ปัญหาในงานแปลค่าอบรม ท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าหนังสือ)

ใบสมัครโครงการอบรม
Back