Back
เทศบาลเมืองท่าโขลงจัดให้บริการ "รับแจ้งเกิด" ณ ร.พ.ธรรมศาสตร์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติประสานความร่วมมือกับ เทศบาลเมือง ท่าโขลง จัดเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล "รับแจ้งเกิด"
ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ ศิริปการ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ประสานความร่วมมือ กับทางเทศบาลเมืองท่าโขลง จัดเจ้าหน้าที่มาประจำ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรับแจ้งเกิด โดยกำหนดจุดให้บริการ
ณ บริเวณงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ในระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนมาคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลและไม่ไปแจ้งเกิด ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดปัญหา การแจ้งเกิดเกินกำหนดมีจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง จึงได้ประสานความร่วมมือมายังโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ฯ ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลโดยตรง โดยได้เริ่ม ให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา

ส่วนรายละเอียดในการแจ้งเกิดนั้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานการพยาบาลผู้คลอด ชั้น 2 อาคารกิติวัฒนา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ 0-2926-9148-9

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Back