โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550


         โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

หัวข้อ รายละเอียด
รหัสสาขา 03011
คณะ คณะรัฐศาสตร์
ชื่อโครงการ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
จำนวนรับ 75 คน
สาขาวิชาที่เปิดรับ การเมืองการปกครอง
คุณสมบัติทั่วไป ศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรองวิทยฐานะ
กรณีรับราชการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 และมีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
วิธีการรับสมัคร
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
วิชาสอบ
  • ความรู้ทั่วไปทางการเมืองการบริหาร
  • ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ประกอบด้วย
  • คะแนนประวัติ
  • คะแนนข้อเขียน
อัตราค่าธรรมเนียน
ค่าใบสมัคร/ระเบียบการ ชุดละ 150 บาท
ค่าสมัคร (คนละ/บาท) คนละ 500 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ภาคการศึกษาละ (บาท) 11,300 บาท จำนวน 1 ภาค , 10,300 บาท จำนวน 1 ภาค
36,300 บาท จำนวน 2 ภาค , 41,800 บาท จำนวน 2 ภาค
ปีการศึกษาละ (บาท) รวม 2 ปีการศึกษา เป็นจำนวน 177,800 บาท

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2550

กิจกรรม
วัน เดือน ปี
สถานที่

การจำหน่ายใบสมัคร

  • ซื้อโดยตรง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
ถึงวันที่ 21 มกราคม 2550

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมือง
การปกครอง สำหรับนักบริหาร

คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ - วันศุกร์

และคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันเสาร์ - วันอาทิตย์

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
ถึงวันที่ 21 มกราคม 2550
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 25 ม. ค. 2550

ประกาศที่คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และ ศูนย์รังสิต
www.tu.ac.th,
www.polsci.tu.ac.th

www.tu-mpe.com

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานของโครงการ MPE
ท่าพระจันทร์
เบอร์โทร. 02-613-2344, 02-613-2335,
02-226-1028
โทรสาร. 02-226-1029
ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์/โทรสาร 02-986-8311

การสอบข้อเขียน 28 ม. ค. 2550
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 ก. พ. 2550
การสอบสัมภาษณ์ 24 ก. พ. 2550
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 มี. ค. 2550
การแสดงความจำนงเข้าศึกษา 5-9 มี. ค. 2550
การประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา -
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สัปดาห์แรกของภาค 1/2550  
การขึ้นทะเบียน และการจดทะเบียน สัปดาห์แรกของภาค S/254 9  

 

Back