Back
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วันที่ 8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2548


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาเอก อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ การจัดการทรัพยากรทางสังคมและ วัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันที่ 8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2548

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร
จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดรับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.regofc.tu.ac.th หรือ www.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2548
สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2548
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ทั้งนี้ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครจากนักเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดโควตา ให้สำหรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมวดบริการการศึกษา งานบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0-9433-9005, 0-5426-8702
โทรสาร 0-5426-8701
www.lampang.tu.ac.th
หรือ ศูนย์ประสานงาน มธ. ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-6911-1110

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2549

กิจกรรม
วันเดือนปี
สถานที่
รับสมัคร ผ่านระบบ Internet 8 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2548 Internet http://www.regofc.tu.ac.th
Internet http://www.tu.ac.th
ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment 8 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2548 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
และแผนผังที่นั่งสอบ
15 ธันวาคม 2548 Internet http://www.regofc.tu.ac.th
Internet http://www.tu.ac.th
การสอบข้อเขียน 18 ธันวาคม 2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มกราคม 2549 Internet http://www.regofc.tu.ac.th
Internet http://www.tu.ac.th
การสอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 กุมภาพันธ์ 2549 Internet http://www.regofc.tu.ac.th
Internet http://www.tu.ac.th
การแสดงความจำนงเข้าศึกษา 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2549 Internet http://www.regofc.tu.ac.th
การประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2549 Internet http://www.regofc.tu.ac.th
Internet http://www.tu.ac.th
การประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา
รายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ
1 มีนาคม 2549 Internet http://www.regofc.tu.ac.th
Internet http://www.tu.ac.th
การขึ้นทะเบียนและการจดทะเบียน 15 มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วันเปิดภาคการศึกษา 5 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 0 9433 9005 0 5426-8702
โทรสาร 0 5426 8701
หรือ www.lampang.tu.ac.th
- ศูนย์ประสานงาน มธ. ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
โทรศัพท์ 0 6911 1110

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
หรือไม่พิจารณาคำตอบของท่าน คือ

 1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และ
  การอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ กรรมการผู้คุมสอบจะเป็นผู้อนุญาต นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ
 2. ในการสอบทุกครั้ง จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ หรือ แสดงต่อ
  กรรมการคุมสอบ
 3. ห้ามนำกระดาษใด ๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ตลอดจนอุปกรณ์
  ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ และไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ คือ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ วงเวียน และอุปกรณ์การสอบวิชาปฏิบัติ ตามที่ประกาศให้ทราบในวันประกาศแผนผัง ที่นั่งสอบเท่านั้น เข้าห้องสอบได้
 4. ในระหว่างการสอบ ถ้าต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบ และจัดหาให้
 5. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและในบริเวณสถานที่สอบ
 6. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ
  จะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ โดยที่ผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาคะแนนทุกวิชา นอกจากนี้ จะส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี
 7. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคำตอบ
  ด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ ขณะหมดเวลา ห้ามผู้สอบออกจาก ห้องสอบจนกว่า กรรมการคุมสอบจะได้เก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบ ของผู้สอบนั้น ไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และห้ามนำข้อสอบ ออกจากห้องโดยเด็ดขาด
 8. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน/แต่งกายสุภาพ
 9. ในการตอบให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบแต่ละวิชา ก่อนลงมือทำข้อสอบทุกครั้ง ให้เขียน
  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ตึก ห้อง วันสอบ เวลาสอบให้ชัดเจน ด้วยหมึก รวมทั้งให้ระบายในวงกลม ข้อมูลต่าง ๆ คือ เลขประจำตัวสอบ รหัสวิชา ชุดข้อสอบด้วยดินสอดำ 2 B ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 10. การระบายในวงกลม ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะต้องใช้เฉพาะดินสอดำ 2 B หรือดำกว่า
  จะใช้ดินสอที่จางกว่ากำหนด หรือดินสอสี หรือหมึก หรือเครื่องเขียนอื่นใดไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ในการตรวจกระดาษคำตอบจะไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้
 11. เมื่อระบายผิดข้อ และต้องการแก้ไข จะต้องลบด้วยยางลบให้สะอาดที่สุดเสียก่อนแล้วจึงระบาย
  ข้อใหม่ตามที่ต้องการ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
 12. กระดาษคำตอบของท่านจะต้องสะอาด ปราศจากรอยขีดหรือเครื่องหมายใดๆ นอกเหนือจากที่
  ระบุไว้ มิฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการตรวจกระดาษคำตอบจะถือว่าคำตอบของท่านไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลเสียต่อตัวท่านเอง
Back