คณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2547
สาขา การสื่อสารภาครัฐและเอกชน (MCM)
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2547 เวลา 13.30-16.30 น.
สถานที่สอบ สำนักหอสมุดเดิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสอบ  LB1  ชั้น3

เลขที่นั่งสอบ

เลขประจำตัว

คำนำหน้า

ชื่อ

 นามสกุล

1

001

นาย

วศิน

สิทธวากุล

2

002

นางสาว

ศศรักษ์

เจนเจษฎา

3

003

นาง

สุชาพิชญ์

สอนกระโทก

4

004

นาย

รณชิต

รินทระ

5

005

นางสาว

ศรุตยา

ศรีวิริยะ

6

006

นาง

วิลาวรรณ

ภัทรสิริวงศ์

7

007

นาย

พสุพัทธ์

ชัยพฤกษ์เจริญ

8

008

นางสาว

อมราพร

จิตตปัญญาพงศ์

9

009

นางสาว

ฐิติกานต์

รุจิรัชกร

10

010

นางสาว

อินทิรา

ไผ่ชู

11

011

นางสาว

ชนิญชิดา

หว่างเพียร

12

012

นาง

กุลวดี

สุมาลย์นพ

13

013

นางสาว

นันทิดา

วชิรปราการสกุล

14

014

นางสาว

วรดา

มณีแสงสาคร

15

015

นางสาว

ศลีณา

ศรัณฑ์ศิริ

16

016

นางสาว

หนึ่งฤทัย

ศรีแสงแก้ว

17

017

นาง

อินทิรา

วุฒิสมบูรณ์

18

018

นางสาว

พิมพ์นิภา

จันทรัฐ

19

019

นางสาว

นิสากร

เศรษวรางกูร

20

020

นางสาว

รัตนวรรณ

จุลพลัง

21

021

นางสาว

สวณีย์

วัจฉละญาณ

22

022

นาย

พีระเดช

ป้องศรี

23

023

นางสาว

ฐิติกานต์

ดวงศิริ

24

024

นางสาว

สดใส

คงแสง

25

025

นางสาว

อังคณา

เขมะกนก

26

026

นางสาว

ธนกาญจน์

ครองสำราญ

27

027

นางสาว

มาริษา

เมฆสุวรรณ์

28

028

นาย

นิราวุฒิ

สกุลแก้ว

29

029

นางสาว

อโนรชา

เพิ่มวิกรานต์

30

030

นาย

กฤษณ์

สุนทรชาติ

31

031

นางสาว

ธัญญนันทน์

ตรีเสน่ห์จิต

32

032

นางสาว

สิริขวัญ

วงศ์พรหม

33

033

นางสาว

นทีทิพย์

ธชาลุภัต

34

034

นาง

วาระดี

ปัทมานนท์

35

035

นางสาว

กรองแก้ว

รัตนจันทร์

36

036

นางสาว

ชนาธิป

กลิ่นคล้ายจันทร์

37

037

นางสาว

กัญญาณี

โล้วิชากรติกุล

38

038

นาย

บริพัตร

ศรีโสภา

39

039

นาง

เกษสุดา

ทวีวิทยากุล

40

040

นางสาว

วิณี

แก้ววิทยเทพสิทธิ์

41

041

นาย

วรศร

ปัทมานนท์

42

042

นางสาว

โสภาพร

ร่มพูลทอง

43

043

นางสาว

ศุภลักษณ์

ชูประสิทธิ์

44

044

นาย

รัตน์ดนัย

สิงห์คำ

45

045

นางสาว

จันทรัตน์

สีเหลืองสวัสดิ์

46

046

นางสาว

เสาวรัตน์

สินนท์ภัทร

47

047

นางสาว

กังสดาล

อินทปัญญา

48

048

นางสาว

ศริณทร

เอี่ยมแฟง

49

049

นางสาว

ภารดี

สัตตะรุจาวงษ์

50

050

นางสาว

อุรัสสา

ตระการวุฒิโกศล

ห้องสอบ LB2
ชั้น 3

เลขที่นั่งสอบ

เลขประจำตัว

คำนำหน้า

ชื่อ

 นามสกุล

1

051

นางสาว

นวลทิดา

กาญจนกุล

2

052

จ่าเอกหญิง

ชณิฐา

โภคาสมบัติ

3

053

นางสาว

นภวรรณ

ทรงโฉม

4

054

นางสาว

ณัฐจรีย์

อัจฉริยะกุลพร

5

055

นางสาว

รุจิรา

เครือโชติกุล

6

056

นาย

มัยสิทธิ์

ขยายแย้ม

7

057

นางสาว

ชุธีภรณ์

รัตนรัตน์

8

058

นางสาว

ชนิกานต์

สุขสุพันธ์

9

059

นางสาว

ศิวพร

โชติหิรัญพาณิชย์

10

060

นางสาว

กิตติมา

ทิพรัตน์

11

061

นางสาว

ระวิกานต์

รัตนกุล

12

062

นางสาว

อมรวรรณ

แซเผือก

13

063

นางสาว

ภัทตราภรณ์

เอียดอุ้ย

14

064

นางสาว

ดวงกมล

แก้วบัวสิน

15

065

นางสาว

มาริสา

วชิรปราการสกุล

16

066

นางสาว

อรนารถ

ทวีโรจน์กุลศรี

17

067

นางสาว

ธนสีนี

พุกกะณะสุต

18

068

นางสาว

นงนุช

พันธุมจินดา

19

069

นาง

ทิพนิภา

เหรียญทอง

20

070

นางสาว

รุ่งรัตน์

วงษ์จู

21

071

นางสาว

จารุณี

หะทัยธรรม

22

072

นาย

วชิระ

วรรณประเสริฐ

23

073

นางสาว

สุนันทิกา

ปางจุติ

24

074

นาย

ธีรพจน์

จินดาเดช

25

075

นาย

ไพศาล

คงสถิตสถาพร

26

076

นาย

กิตติชัย

อังศุวัฒน์

27

077

นางสาว

สุภวรรณ

แย้มเวช

28

078

นางสาว

พิมลพรรณ

สุวรรณทัต

29

079

นาย

พลชณัฏฐ์

บุญยศิริกุล

30

080

นางสาว

วิจิตรา

สุภาคง

31

081

นาย

ปรีชาพล

จิตต์ธรรมวงศ์

32

082

นางสาว

ทิศวรรณ

วงศ์ถิรวุฒิ

33

083

นางสาว

วรรณา

อิสระเสนีย์

34

084

นาย

ดุสิต

สุรินทร์

35

085

นางสาว

ยุวศรี

ขันทอง

36

086

นางสาว

วราภรณ์

อิเพ็ชร์

37

087

นางสาว

ศรีสุภา

กัญหะยุวะ

38

088

นางสาว

ยุวรินทร์

นนท์ภาษโสภณ

39

089

นางสาว

สุฤดี

สุนทรวัฒน์

40

090

นางสาว

มัทนันทน์

แก้วมณีวรรณ

41

091

นางสาว

กรองทอง

มีสมบูรณ์

42

092

นางสาว

เพ็ญพิมล

อัศวลาภสกุล

43

093

นางสาว

พจนพร

หุตะวีฒนะ

44

094

นางสาว

วรางคณา

ทวีวรรณ

45

095

นางสาว

น้ำผึ้ง

ลักษณ์กิจเจริญ

46

096

นางสาว

นิตยา

แสงสุริยวงศ์

47

097

นางสาว

ฬุริยา

เบญจสาร

48

098

นางสาว

ชุลีรัตน์

คชนิล

49

099

นางสาว

สุจิรา

ไกรรินทร์

50

100

นางสาว

อัจฉรา

กฤษดาเดชากุล

51

101

นางสาว

จตุรพร

วรกุลเสถียร

52

102

นางสาว

กรทิพย์

โตสงวน

53

103

นางสาว

ฐิตตาพร

ปานสกุล

54

104

นางสาว

ดวงกมล

เยี่ยมญาติ

55

105

นางสาว

ฐิติกมล

ฐิตะภวงค์

56

106

นางสาว

สุกัญญา

คงนิวัฒน์ศิริ

57

107

นางสาว

เบญจมาศ

จรุงเกียรติกุล

58

108

นางสาว

พาณี

ศิริสุทธิเดชา

59

109

นาย

อนุวัตร

นิธิจิตราภรณ์

60

110

นางสาว

กฤษณา

อร่ามเรือง

61

111

นางสาว

ศรินญา

วังมะนาวพิทักษ์

62

112

นาย

จักรพันธ์

ฉายโฉมเลิศ

63

113

นางสาว

พรรณี

พรหมพินิจ

64

114

นางสาว

ขวัญใจ

กุสลานันท์

65

115

นาย

ทิติพงษ์

สุทธิรัตน์

66

116

นางสาว

พนิทกา

ศรีคัฒนพรหม

67

117

นางสาว

อลงกต

สิริยาวงษ์

68

118

นางสาว

นริทร์รัตน์

เจนปิยพงศ์

69

119

นางสาว

สุนิสา

เอมครุธ

70

120

นางสาว

พรปราโมทย์

สายเกษม

71

121

นางสาว

สกุณมาศ

ชาวเรือ

72

122

นางสาว

สุรวดี

สุระประเสริญ

73

123

นางสาว

ชุติรัตน์

สาระธนะ

74

124

นางสาว

รอยพิมพ์ใจ

ศรีดามณี

75

125

นางสาว

ดวงฤดี

สมบุญเรืองศรี

76

126

นางสาว

หทัยรัตน์

เหล็กกล้า

77

127

นางสาว

วารุณี

คะณา

78

128

นางสาว

วิลาสินี

สุขมาก

79

129

นางสาว

กรชนก

ยะสานติทิพย์

80

130

นางสาว

วัลลภา

นิยะสม

81

131

นางสาว

สุจิตรา

กิติพรพิศาล

82

132

นางสาว

สุมาลี

โยมด้วง

83

133

นางสาว

ปรียพรรณ

วรรธนะวาสิน

84

134

นาย

จักรพันธ์

พิมลรัตน์

85

135

นางสาว

ศิริวิมล

มณีรัตน์

86

136

นางสาว

ณัฐกานต์

ชูภัทรพงศ์

87

137

นางสาว

ดาวสิริ

บุนนาค

88

138

นางสาว

สุณิสา

ขจรเลิศศักดิ์

89

139

นางสาว

วรารัตน์

แพทย์รังษี

90

140

นางสาว

ศุภมน

อนุศาสนนันท์

91

141

นางสาว

จินดา

โชติกจินดา

92

142

นางสาว

อรนุช

เดชดำรง

93

143

นาย

กฤษกร

รอดช้างเผื่อน

94

144

นางสาว

ดวงรักษ์

เสนะวัต

95

145

นาย

เกษตร

ชนะเสรีชัย

96

146

นาย

ประพันธ์

ประสพวัฒนา

97

147

นางสาว

เพชรดา

อ้อชัยภูมิ

98

148

นางสาว

สุนันทา

พรามยอด

99

149

นางสาว

ปฐมพร

จิรายุส

100

150

นางสาว

ปิ่นแก้ว

พฤทธิประเสริฐ

101

151

นางสาว

กรรณิการ์

จิตต์บรรจง

102

152

นางสาว

ธนิดา

เหล่าโกเมนย์

103

153

นางสาว

ฉลองขวัญ

บุญรักษา