สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2543 เวลา 8.00 น.
ห้อง LT.1 ตึกคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. ปริญญาบัตร และ Transcript
2. บัตรประจำตัวสอบ
3. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบกับประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยืนยันผลการสอบของท่านอย่างเป็นทางการ
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ธรรมศาสตร์ โทร 5644545 - 9
E-mail : tureg@tu.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ
1 6019900015 นายณรงค์ อักษรนิตย์
2 6019900023 นายประเสริฐ แสงทอง
3 6019900064 นายธนวัฒน์ ดีสุวรรณ
4 6019900072 นายอภินันท์ ผลฉาย
5 6019900080 นส.ศรีวรรณ นาราสัจจ์
6 6019900106 นายธฤติ จันทร์เด่นแสง
7 6019900122 นายวันชัย บุญอภัย
8 6019900130 นายชำนาญ น้ำไชยศรี
9 6019900148 นายชาญชัย กากแก้ว
10 6019900155 ร.ต.อ.พงษ์จักร บูรณินทุ
11 6019900213 นายรักษ์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
12 6019900239 พ.จ.อ.ชำนาญ เนืองนอง
13 6019900254 นางสาวศิริพรรณ เลาหวัฒนภิญโญ
14 6019900288 นายสรายุทร ยหะกร
15 6019900346 นายสมบูรณ์ แสงรุ่งแจ้ง
16 6019900395 นางสาวสายทอง กวยรักษา
17 6019900411 นางสาวอุรษา บุญพจนสุนทร
18 6019900437 นางสาวสุวิมล แต้พานิชเจริญ
19 6019900445 น.ส.คนึงนิจ ศรีมูล
20 6019900502 นส.รังสิมา ช่วยเกลี้ยง
21 6019900528 นายอนุรักษ์ คงถาวร
22 6019900536 นายนิธิวัชร์ สรศักดิ์เกษม
23 6019900544 นางสาววรภร หมอนทอง
24 6019900569 นางสาวรศนา ศรีอรุณ
25 6019900577 นายธนบดี สุขแสงเพ็ชร
26 6019900619 นายคมกริช พ่วงพงษ์
27 6019900676 นางสาวนเรศรา แพ่งสภา
28 6019900692 นายกริชฤทธิ์ หยิบเจริญพร
29 6019900767 นายเสนัด จามรธัญญวาท
30 6019900783 นาย สุริยา รัตนวรสิน
31 6019900809 นายทศพร วัฒนมาลิน
32 6019900858 นายกฤช อุ่นอนงค์
33 6019900866 นางสาวอังศุมาลิน สมรรคเสวี
34 6019900916 น.ส.ภัททิรา ศรีเทพ
35 6019900965 นางสาววิลาวัณย์ อร่ามประยูร
36 6019900973 นายสุเทพ คงเปี่ยม
37 6019901021 นายวัลลภ ลำพาย
38 6019901062 นางสาวสุกัญญา วงศ์ปิยชน
39 6019901112 น.ส.นิตยา ตามแนวธรรม
40 6019901161 นางชุลี เหมพิพัฒน์
41 6019901179 นางอุษณา พันธุ์เพ็ง
42 6019901195 นายสุชน แสงพนัสธาดา
43 6019901211 นายศรายุทธ เจริญกิจวัฒนชัย
44 6019901229 น.ส. วรรณวิมล ศังขวณิช
45 6019901286 นายวรวัฒน์ จันทรมณี
46 6019901294 นายสุดเขต สหนันทรายุทธ
47 6019901336 อัครุตม์ สนธยานนท์,นาย
48 6019901377 ร.ต.ท.พจน์ เลิศพรเจริญ
49 6019901385 นาย กรินทร์ วิลาวรณ์
50 6019901468 นายสิทธิศักดิ์ เทียนทอง
51 6019901617 นางณัฐชา เจริญสุข
52 6019901682 นาย อำนวย เผ่าจิตรกุล
53 6019901690 นางสาว ชนานุตม์ แทนสง่า
54 6019901732 นายอัครา เที่ยงวิบูลย์วงศ์
55 6019901757 พ.ต.ท.โกวิท อัจฉริยญาติ
56 6019901815 นายสุรศักดิ์ นาคศรีเจริญ
57 6019901864 น.ส.ศิริพร แสงสัจจา
58 6019901898 น.ส.ดลยา ชมภูศรี
59 6019901906 ร.ต.ท.นพพงศ์ พรมสุวรรณ
60 6019901989 นายชัยพรรษ บุญนพ
61 6019902078 นายประธาน จันจินา
62 6019902094 นางสาว สุพิศา จันจินา
63 6019902185 นายการุณ เมตตพันธุ์
64 6019902276 นางสาวบรรณิยา ยนต์นิยม
65 6019902508 นายวิโรจน์ องค์อนันต์คุณ
66 6019902532 นายจรุง เพียรวานิชยกุล
67 6019902540 นายสมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข
68 6019902565 นางสาวชนานันท์ สภาดุลย์
69 6019902615 สิบตำรวจตรีบัณฑิต ทาเกตุ
70 6019902664 นายณรงค์ชัย บุญมั่งมี
71 6019902698 นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์
72 6019902714 นายอำนวย ทองนุ่น
73 6019902722 นายมานะ งามเนตร์
74 6019902813 นายสฤทธิ์พงศ์ ณีรัตนพันธุ์
75 6019902847 นายรวิชญ์ บุญเลิศ
76 6019903084 นางสาว ลินจง ลิ้มชื่น
77 6019903092 พ.ต.ท.วีระชัย กรานคำยี
78 6019903100 นางสาวธาริณี มณีรอด
79 6019903118 นายอาทินนท์ สมัครการ
80 6019903142 น.ส.ธารทิพย์ จันทรชีวิน
81 6019903167 นายถาวร ทองเนื้อแข็ง
82 6019903183 นส.สุวคนธ์ จรุงวิทยานนท์
83 6019903316 น.ส.ขวัญใจ บวรสุคนธชาติ
84 6019903324 เรือเอก กฤษณะ ชนะสิทธิ์
85 6019903365 นาย ชาญชัย เจนครองธรรม
86 6019903423 นางสาวสมใจ วัฒนะบุปผา
87 6019903456 ว่าที่ รต.ต๊ะ ภู่ตระกูล
88 6019903498 นายธนา ไชยรินทร์
89 6019903514 นายชัยยา ประชาอนุวงศ์
90 6019903522 นางสาวอัจฉรา หอวิจิตร
91 6019903597 นางสาวสายทอง สิทธิ์ประสาท
92 6019903688 นางสาวปริญดา ชนะชัยพันธ์
93 6019903753 นายทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์
94 6019903910 นายประเสริฐ ตปนียางกูร
95 6019903928 นางวิไล ตปนียางกูร
96 6019903951 นายสันติ มุ่งทวีพงษา
97 6019904025 นายไพจิตร มไหสวริยะ
98 6019904033 นส.สริยา สุวรรณจูฑะ
99 6019904066 นายกัมปนาท แสนโภชน์
100 6019904082 นางรังสิยา เบ้าสุวรรณ
101 6019904116 น.ส กมลวรรณ มงคลศรี
102 6019904165 นายภุชงค์ น้อยสง่า
103 6019904173 นายสมชาย วณิชย์วโรดม
104 6019904330 นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์
105 6019904462 นายประวุฒิ เวชรักษ์
106 6019904496 นางสาวแก้วกาญจน์ เฟื่องทอง
107 6019904504 นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์
108 6019904579 นางสาวกรกช ศิริโชค
109 6019904637 นางสาวจิตติมา วิริยะเศวตกุล
110 6019904686 นาย นิรุตติ์ ทรัพย์นราธร
111 6019904694 นางสาวจอมศุภางค์ อินสุชาติ
112 6019904702 ร.ต.อ.ถาวร ฤทัยวัฒน์
113 6019904710 นายชนาวัฒน์ ฉายศรี
114 6019904751 นส รัตนา หวังโภคา
115 6019904769 นส วันเพ็ญ ขจรกลิ่น
116 6019904835 นายอิทธิพล ด่านกุล
117 6019904900 น.ส.วิมลรัตน์ สุนทรสาธิต
118 6019904934 นายนพดล อุดมวิศวกุล
119 6019905014 ร.ต.ท.หญิง ชนัฐนันท์ แสนอาทิตย์
120 6019905139 นายเกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์
121 6019905154 น.ส.ศริยา กฤษณรักษ์ปาณี
122 6019905204 นายสามารถ วงศ์มติกุล
123 6019905212 สายัณห์ สุรินทร์เลิศ,นาย
124 6019905261 สรัญญ์ อภิชนเวศย์,นาย
125 6019905378 นายฉัตรชัย ยลอารีย์
126 6019905386 นายบุญสืบ สุทธิผล
127 6019905394 นางสาวสิริลักษณ์ เตียวพงษ์พันธ์
128 6019905428 นาย ธัชพล สมบัติพิบูลย์
129 6019905535 นายพิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์
130 6019905584 นายอรุณ ภิญโญมงคล
131 6019905592 นายสมชาย จิรสถิตสิน
132 6019905642 นายสัญญา บัวสุวรรณ
133 6019905675 นายวเรศ บวรสิน
134 6019905741 นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
135 6019905766 พ.ต.ท.นพชัย สุขไพบูลย์
136 6019905782 นางพิจารณา ปิยะชูตระกูล
137 6019905824 นายอนันต์ ฉันทประทีป
138 6019905840 นายสุวิทย์ หลักมงคลกิจ
139 6019905881 นส.ธิดารัตน์ ภาคแก้ว
140 6019905907 นายชัชวาลย์ เผื่อนด้วง
141 6019905972 นายวิลาด ศรีสินธุ์ชัย
142 6019905980 นางสาวปิยะนาฎ เพียรบุญ
143 6019906020 นายปกรณ์ ศิรินันท์ธนานนท์
144 6019906038 นายบุญส่ง บุตรสีทา
145 6019906053 นายวิโรจน์ อยู่สำราญ
146 6019906095 นางสาวสมลักษณ์ เกษมสวัสดิ์
147 6019906137 นายพงษ์ศักดิ์ กิตติพิบูลย์
148 6019906202 นายสุภาพ พิสุราช
149 6019906228 นายณรงค์ วัชรการุณย์
150 6019906285 นางสาวมณฑกานต์ กองหิน
151 6019906293 นางสาวประภาศรี เหรียญชัยยุทธ
152 6019906319 นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณนที
153 6019906343 นางสาวรำไพ อัมราลิขิต
154 6019906392 นายธีรวิทย์ ธรรมพิทักษ์จิต
155 6019906400 นายอัศวิน ทิมอุบล
156 6019906525 นายอัคนิโรจน์ ก้องพนาศักดิ์
157 6019906665 นายไชยยงค์ ทรงแสงจรูญศรี
158 6019906681 นายพรชัย สมบูรณ์ศักดิกุล
159 6019906699 นางสาวจิราวรรณ ครูแก้ว
160 6019906715 นาย พีระพงศ์ สุขแก้ว
161 6019906731 นส.ทัศนาวดี ชูช่วย
162 6019906756 นางสาวหทัยรัตน์ ทับพร
163 6019906848 นางสาวเคียงเนตร ข้องม่วง
164 6019906863 นางพัชรี ปรัชญกุล
165 6019906905 นางสาวสุมาศ สง่าเนตรเพชร
166 6019906947 ร.อ.เฉลิม มณีสถิตย์
167 6019906954 นายพรพงษ์ วงศ์บุญเพ็ง
168 6019906988 นายสุชาติ รักศิลธรรม
169 6019907036 น.ส.ละออ พิเคราะห์ผล
170 6019907119 นางเฉิดฉาย วงศ์ธเนศ
171 6019907143 นางสาว วาสนา จำเนียรกุล
172 6019907150 นายชาญเขพ บานทอง
173 6019907218 นายอนุภพ สมบัติเวโรจน์
174 6019907275 น.ส.ประภาศรี จิตรอารี
175 6019907317 นส.พรพิมล ขอร้อง
176 6019907333 นายอดิศร ลีลากิจทรัพย์
177 6019907424 นายมงคล เตชะมนตรีกุล
178 6019907440 นายนิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย
179 6019907457 นางสาวเจียมจิตต์ เทอดธรรมคุณ
180 6019907473 มลุลี แก้วโมราเรืองฤทธิ์
181 6019907481 พอ.ณรงค์ศักดิ์ อิสโรภาส
182 6019907507 อนุรักษ์ รังสรรค์โอภาส,นาย
183 6019907549 อรอนงค์ เตียงอนันต์,นางสาว
184 6019907630 น.ส.ปรานี อนุบุตร
185 6019907721 นายนเรศ ธนกุลนันต์
186 6019907739 น.ส.ขวัญทิวา สัตถาผล
187 6019907770 นางพรพิมล ร้อยแก้ว
188 6019907820 นส.ศิริรัตน์ ไกรเดชอนงค์
189 6019907861 นางสาว ทิพย์วรรณ วรรณโสภณ
190 6019907960 น.ส.รำพึง กุลธนกาญจน์
191 6019907994 น.ส.สุฑาทิพย์ จันทรวิศรุต
192 6019908000 นางฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช
193 6019908018 พ.ต.ท อนันต์ ห่วงสายทอง
194 6019908034 นางสาว อภิรดี เศรษฐีธรรม
195 6019908042 น.ส.สมศรี เอมมะโน
196 6019908067 นายบัณฑิต ตุลาธรรมธร
197 6019908091 นายอรุณ พรหมสุวรรณศิริ
198 6019908109 นายวิจิตต์ ตนคัมภีรวาท
199 6019908133 ปราณี พิริยชนานันท์,นางสาว
200 6019908158 นายสมศักดิ์ ทองสวัสดิ์
201 6019908208 สมพร อมรทิพย์สกุล,นางสาว
202 6019908232 นส.ศรีพร มีล่อง
203 6019908257 ณัฐวุฒิ ภัทรประยูร,นาย
204 6019908265 น.ส.อังคณา วัฒนศิริ
205 6019908273 นายพิทวัส อินทรมีทรัพย์
206 6019908307 นายมานิตย์ พิริยะสุรวงศ์
207 6019908323 นายสุทิน สายสงวน
208 6019908331 ณัชชา วรวัฒนเมธีกุล,นางสาว
209 6019908422 ปิยวัลย์ นุ้ยเผือก,นางสาว
210 6019908430 น.ส.วราภรณ์ สุขชาติ
211 6019908448 นางสาวอรุณธร โพธิ์แจ่ม
212 6019908455 นายชัยวัฒน์ รังษีภโนดร
213 6019908471 นางสาวกาญจนา พัฒสังวาล
214 6019908489 นางสาวขันทอง เพ็ชรนอก
215 6019908497 นายประจักษ์ อริยะโภคะกุล
216 6019908562 นางอัจฉราวรรณ์ ผ่องอำไพ
217 6019908620 น.ส.ปรียาวรรณ จูจันทร์
218 6019908786 นายกล้าหาญ วัฒนศักดิ์
219 6019908851 นางสาววันเพ็ญ อยู่จุ้ย
220 6019908877 นางสาวนุชนาถ จั่นขาว
221 6019908901 นาย ศุภฤกษ์ ตันรัตนะ
222 6019908976 อรุณี สุจินัย,นางสาว
223 6019908984 นาย สมพร มีหาดทราย
224 6019909024 น.ส.ลัดดา งามสรรพกิจ
225 6019909057 นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์
226 6019909099 นางสาวยุพาวดี รัชดาพรรณาธิกุล
227 6019909131 นายสืบสกุล สว่างสุรีย์
228 6019909156 นายชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์
229 6019909198 นายธวัช เอี่ยมพัฒนะสุพงศ์
230 6019909230 นาย ดุลยโชติ คณะสุข
231 6019909305 นางสาวอัญชลี ชีวาสุขถาวร
232 6019909313 นางจริยา อัศวรักษ์
233 6019909347 นายพนม บ่อทอง
234 6019909362 น.ส.อรัญญา คำวิโส
235 6019909503 นายณัฐวิทย์ ศรีเจริญ
236 6019909636 นางจันทราภา พุทธทอง
237 6019909677 นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
238 6019909693 นายผสันต์ ธัมปราชญ์
239 6019909768 อภิชาญ ปานปรีชา,นาย
240 6019909784 นายสรรพกิจ รติกรณ์
241 6019909792 นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
242 6019909818 ทิพวรรณ สุดารามพาณิชย์,นางสาว
243 6019909826 นายเสมอคิด สารธิมา
244 6019909909 นางสาวกนกอร ทองเสงี่ยม
245 6019909941 นายนรา ผจญทรพรรค
246 6019909966 สมิญญา โคตรศรี,นางสาว
247 6019910006 นายโสภณ เคนมา
248 6019910022 นางสาวนวลรัตน์ คุปตานนท์
249 6019910030 นายประยุกต์ โปร่งฟ้า
250 6019910055 เลอสรรค์ เหมตะศิลป์,นาย
251 6019910071 นางสาวกมลพร เกิดพุฒ
252 6019910089 นายฉัตรชัย ชยาวุฒิคุณ
253 6019910113 น.ส.ปรัชญาภรณ์ อมรเวช
254 6019910147 นาย ถนอม โพธิ์ทอง
255 6019910154 ธรรมนอง ชูสินธ์,นาย
256 6019910220 นายจักรกฤษณ์ จิรากร
257 6019910238 นายชัยรัตน์ ธรรมาวุฒิชัย
258 6019910311 ประสิทธิ์ คงขวัญรัตน์,นาย
259 6019910329 นายพรชัย จารุเชี่ยวพาณิช
260 6019910337 น.ส.สุพร เร้าปิติวงษ์กุล
261 6019910386 นางสาวปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์
262 6019910402 นายยุทธนา ชุณหวงศ์
263 6019910410 นาย ณธน เจียมจิตานันท์
264 6019910428 นางชลธิชา นาคศรีเจริญ
265 6019910436 จ่าเอกอภิชาติ ทับทองคำ
266 6019910451 นายธวัชชัย วรมาศกุล
267 6019910493 สรนันท์ สุขประเสริฐ,นาย
268 6019910535 ปณิตา อิทธิกุล,นางสาว
269 6019910568 นางสมจินตนา โกมลวณิช
270 6019910576 ทิพาภัทร วิสุทธิสกุล,นางสาว
271 6019910618 นาย สุวิช เศวตกิตติกุล
272 6019910626 นายมงคล นิลประภาพร
273 6019910642 อมรรัตน์ ลาภพิทักษ์พงษ์,นางสาว
274 6019910659 นายพนม วงศ์คงสัน
275 6019910667 นายสุทธิกร สุวรรณรัตน์
276 6019910675 น.ส.พรพิชญา นาควิเชียร
277 6019910774 น.ส.จิราพร ประสิทธิ์รัตนพร
278 6019910824 นายประสิทธิ์ พึ่งวัธนะ
279 6019910840 นางสาววิชญา เจตชวลิต
280 6019910865 นางสาวนพมาศ ศรีกมลาชีพ
281 6019910873 นายพรเทพ รักษาวงศ์
282 6019910881 นายชาตรี ภวะคงบุญ
283 6019910923 นางเตือนใจ คงสมบัติ
284 6019910964 น.ส.มณธิติ ด่านเจริญสุข
285 6019910980 น.ส.รวีวรรณ เย็นฉ่ำ
286 6019911020 นายทวีศักดิ์ ควรประดิษฐ์
287 6019911046 ร.ต.อ.เจริญ ปานคล้าย
288 6019911087 น.ส.สุวิมล เจียมวงศ์แพทย์
289 6019911103 นายวิวัฒน์ พงศ์จินดานนท์
290 6019911129 นายสมบัติ รัตนอารียกรณ์
291 6019911194 ถนอม เกือ้งิ้ว,นาย
292 6019911244 น.ส.หนึ่งฤทัย ดวงมณี
293 6019911251 นางสาวศจี จรูญพันธ์เกษม
294 6019911293 นางสาวปศิยพร นิลอุบล
295 6019911327 น.ส.นุจรี บำเพ็ญขจรศักดิ์
296 6019911335 ปิยวดี พรเลิศนครินทร์,นางสาว
297 6019911376 นส.ปานกมล นิรามัย
298 6019911418 นางสาวณัฎฐา ประเทืองบูลย์
299 6019911426 อลงกรณ์ พัศระ,นาย
300 6019911475 ว่าที่ ร.ต.อ เรืองชัย เรืองไพศาล
301 6019911590 นายอาชวิศร์ ถาวรสุข
302 6019911624 นางสาวกนกรัตน์ ยืนยงพงษ์ศิริ
303 6019911764 นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ
304 6019911814 สุนทร จรณะกรัณย์,นาย
305 6019911913 ร.ต.อ.ชัย สงวนสิน
306 6019911947 นายขจรยุทธ อนันนับ
307 6019911954 นางสาวเฉลิมศรี ทุมพัฒน์
308 6019911962 นายวีระ ธรารักษ์สมบัติ
309 6019911970 นายสนธยา หงษ์ขจร
310 6019911988 นางสาวรักษศิริ แก้วบัวงาม
311 6019911996 นางสาวลาวัณย์ ฟองธนกิจ
312 6019912002 นางสาวถวิกา วงษ์ทองดี
313 6019912010 อรพรรณ สืบบำรุง,นางสาว
314 6019912036 นางสาวสุภาพร มหารัตนวงศ์
315 6019912069 นายวิทยา จรัสแสงโรจน์
316 6019912077 นางสาวมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์
317 6019912093 นส เรณู เรืองศิริ
318 6019912218 ขวัญชัย เจริญเมธากุล,นาย
319 6019912333 น.ส.สุปราณี จงธรรมวัฒน์
320 6019912390 นายธวัชชัย รัตนานุพงศ์
321 6019912408 น.ส.รัตติกา ภูมิอุไร
322 6019912465 นายสาธิต เทียรพิสุทธิ์
323 6019912499 น.ส.จันทนา ภูมิถาวร
324 6019912507 ร.ต.ท.ธีระชัย ชำนาญหมอ
325 6019912572 ว่าที่ ร.ต.ศรีทรงพล ศรีฤกษ์
326 6019912630 ร.ต.ต.สมชาย อิทธะรงค์
327 6019912655 นายธนัย มนธาตุผลิน
328 6019912689 น.ส.อรพรรณ อนุรักษ์พานิชผล
329 6019912762 นายดุสิต ราษฎร์นิยม
330 6019912788 นายณัฐ โรจนวานิชกิจ
331 6019912853 ส.ต.อ.สุพัฒน์ ยศหล้า
332 6019912861 นายปกรณ์ วะศินรัตน์
333 6019912887 นายชุมพล ศิริครินทร์
334 6019912895 นายพิเชษฐ พิมพ์สุวรรณ
335 6019912929 นาง ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ
336 6019912994 นายธนพงศ์ ไกรศรีวรรธนะ
337 6019913075 นางสาวสุมาลี โตมีบุญ
338 6019913083 นายอธิก แสงอาสภวิริยะ
339 6019913141 ร.ท.ทัศนัย เบี้ยวสมบูรณ์
340 6019913448 ฐิฏิพร โพธิปัญญา,นาง
341 6019913588 นายเถลิงเดช พิลาศรี
342 6019913612 นายจิรายุ สุดจิตร
343 6019913646 นางสาวเมธาวี ยกเลื่อน
344 6019913661 บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล,นาย
345 6019913711 นส.เบญจวรรณ ประจวบลาภ
346 6019913794 นายก้อง มรรยาวุฒิ
347 6019913810 นายธีระศักดิ์ โกศลวณิช
348 6019913927 นายอุดมศิลป์ ลบล้ำเลิศ
349 6019913943 ขจรศักดิ์ วิริยะพงษ์,นาย
350 6019914016 นายนันทพงศ์ พรหมายน
351 6019914073 นางสาวเจริญทิพย์ อริยะสินสมบูรณ์
352 6019914123 นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต
353 6019914131 นายวรพงษ์ ปันทวงศ์
354 6019914156 นายจิฐานนท์ เทียนดี
355 6019914198 นายยุทธนา ศรีประภาวงษ์
356 6019914230 น.ส.เยาลักษณ์ นิลพฤกษ์
357 6019914248 นาย พัลลภ งามษมาภรณ์
358 6019914255 น.ส.กันฑ์จนา คิดนุนาม
359 6019914289 เอกมล โลหะญาณจารี,นางสาว
360 6019914305 น.ส.ชุติมา มั่งมี
361 6019914362 ส.ต.อ.จตุพร ทนงจิตต์
362 6019914396 นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์
363 6019914404 นายคฑาเทพ ไมเคิล วิบูลย์ศิลป์
364 6019914412 สุทธิดา เชิดชูไชย,นาง
365 6019914453 อนุพงศ์ กังอนันต์,นาย
366 6019914461 นายบวร ศิริไพลินพงศ์
367 6019914479 อภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ,นาย
368 6019914545 นางสาวจิราภา ตั้งวุฒิกร
369 6019914560 นายนที คงมิยา
370 6019914578 จตุรงค์ สัจจะนรพันธ์,นาย
371 6019914651 นายอมฤต ขันธวุธ
372 6019914719 นาย ชูชีพ เอื้อการณ์
373 6019914750 สุมาลี แซ่อึ้ง,นางสาว
374 6019914768 นายสดุดี ช่วยศิริ
375 6019914776 นางสาวมาลี ครองสินทรัพย์
376 6019914800 น.ส.ระดาภัทร จงธรรมคุณ
377 6019914826 สมเกียรติ ถนอมจิตร์,นาย
378 6019914834 น.ส ศรีชา เปี่ยมรอด
379 6019914925 ปัทมากร โอสถ,นางสาว
380 6019914982 นายประพิศ จันทร์เพ็ชร
381 6019915641 นายวิทยา ประดุกา
382 6019915799 นางสาวรังสิมา โฆสิตังกูร
383 6019915807 นายวรวิทย์ สังหิตกุล
384 6019915856 นายนิกร ดาดสันเทียะ
385 6019915872 นายโสภณ ขำทัพ
386 6019915898 นส วรรณา จันทร์สง่าโฉม
387 6019915906 นาย สุรพงษ์ อรุณโชติ
388 6019915930 น.ส นันทิภา กระแสร์ลม
389 6019915971 นายกำธร กิตติภูมิชัย
390 6019920112 นส.อกนิษฐ์ วังเพ็ชร์
391 6019920153 นายตรีสุด เลี้ยวรุ่งโรจน์
392 6019920161 สมนึก มังน้อย,นาย
393 6019920179 นายภัทรวิทย์ อบสุวรรณ
394 6019920187 นายสมพร ลิ่มปิยะกรณ์
395 6019920211 นายจุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
396 6019920260 ว่าที่ร้อยตรี สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล
397 6019920294 นายอนันต์ ธีระสุนทรวงศ์
398 6019920302 นายอมตะ จิตต์โสภา
399 6019920351 กิตติวีณ์ วิริยะไกรกุล,นางสาว
400 6019920393 นายศิริศักดิ์ ศรีวิลัย
401 6019920484 นายสุรพงษ์ วิปุลพงษ์
402 6019920534 นายสิทธิศักดิ์ อุดมแก้วกาญจนา
403 6019920567 นายประวิทย์ เครือหลี
404 6019920575 นายชัชชัย ละเอียด
405 6019920609 นายวัยวุฒิ บุญลอย
406 6019920641 น.ส.ไปรมา สิงหรักษ์
407 6019920658 นส.เปรมมิศา หนูเรืองงาม
408 6019920666 นายสมพล ทองกัลยา
409 6019920716 นส.กุณฑลี รักษ์งาร
410 6019920724 สุรชัย จันทร์ทิพย์,นาย
411 6019920765 อนุสรณ์ แก้วสายบัวทอง,นาย
412 6019920781 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
413 6019920849 นายดรุณ นาถจำนง
414 6019920864 นายศักดิ์ศรี มารุ่งเรือง
415 6019920872 นส.ดวงมณี มณีโชติ
416 6019920914 วรสิทธิ สฤษดิ์อภิรักษ์,นาย
417 6019920930 อารีรัตน์ เลิศศรีสุวัฒนา,นางสาว
418 6019920971 นายประทีป ประมูลมาก
419 6019920989 นายวันเฉลิม อุณฑพันธุ์
420 6019921029 นส.ปรีชญา แดงทิพย์
421 6019921037 นายดิเรก นาคอ่อน
422 6019921078 นายสุพจน์ รอดเรือง
423 6019921086 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เอี่ยมเล็ก
424 6019921102 ส.ต.ท.เศกสรรค์ วิชาชัย
425 6019921128 นาย สนอง เฉลิมศรีสุข
426 6019921136 นส.รุจิดา ศรนารายณ์
427 6019921144 ผกาพันธ์ กาญจนกุลดิษฐ์,นางสาว
428 6019921169 นายประเสริฐ เจียรกุล
429 6019921284 นางสาว รจนมน ใจสมุทร
430 6019921367 นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ
431 6019921441 กัลยรัตน์ กล่ำถนอม,นางสาว
432 6019921458 นาง ไพพร วงศ์สวัสดิ์
433 6019921508 นาย สมนึก อิฏฐกรพันธ์
434 6019921607 นายภานุศาสตร์ โฮมภิรมย์
435 6019921615 นายสุขประเสริฐ สุภัทรพันธุ์
436 6019921623 นายณัฐ ศรีพรหมินทร์
437 6019921631 นส.นริสา เปี่ยมประจักพงษ์
438 6019921656 น.ส.ปนัดดา พรมวิเศษ
439 6019921763 นายชัชชัย ชุ่มชวย
440 6019921789 นายปรเมษฐ์ มัชฌิมา
441 6019921847 พันจ่าตรี สมิง นุชเสียงเพราะ
442 6019921854 นางสาว นาตาชา วศินดิลก
443 6019921870 นางสาวพัทยา ผิวสะอาด
444 6019921912 นายศักดิ์ชาย สระแก้ว
445 6019922001 นายวิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
446 6019922050 นาย เอกชัย อเนกวิธวงศ์
447 6019922068 นายประสงค์ ทองสุขประสงค์
448 6019922084 นายก่อเกียรติ พลายพูล
449 6019922100 นายเชษฐา โพนทอง
450 6019922167 น.ส.จรัสศรี จันทร์อ่วม
451 6019922209 น.ส.วรรณพร ปุ่นอุดม
452 6019922233 นางสาวสวภัทร์ มงคลชัย
453 6019922241 นายสรชัย เผือกหอม
454 6019922258 พ.ต.ต.มานะ เที้ยเจริญ
455 6019922308 นายวศิน สาขากูล
456 6019922316 นายศักดิ์เกษม ทวีรัตน์
457 6019922357 ยุทธศักดิ์ อารักษ์กิจสกุล,นาย
458 6019922381 นายกิตตินนท์ จงจำรูญพงศ์
459 6019922522 มธุรส โกญจนาทนิกร,นางสาว
460 6019922696 นายณรงค์ อินสิงห์
461 6019922704 นายอภิรัตน์ รัตนไพบูลย์
462 6019922712 นางยุพิน คำนึงเนตร
463 6019922738 นางสาว นันทนา ยี่สาร
464 6019922746 นายศักดิ์ชาย พงศ์พูนทรัพย์
465 6019922779 นางมะลิ ทองคำ
466 6019922811 นายอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล
467 6019922852 วารุณี ไตรญาณ,นางสาว
468 6019922860 ชนาภัทร ช่างทอง,นางสาว
469 6019922878 นายประกิจ วุฒิพงษ์
470 6019922894 นายอำพล เหลืองสกุลพงษ์
471 6019922928 ไพบูรณ์ เสือนาค,นางสาว
472 6019923058 นาย ศวิต กาสุริยะ
473 6019923066 สุคนธร มิตรเปรียญ,นางสาว
474 6019923082 นายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์
475 6019923090 นางสาวจิรภา สุวรรณมงคล
476 6019923108 นายชาญณวุฒ ไชยรักษา
477 6019923116 น.ส.อรพรรณ บุตรกตัญญู
478 6019923124 ภาณุพงศ์ บวรดิเรกลาภ,นาย
479 6019923132 น.ส.วารินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา
480 6019923165 นางประไพ อั๋นประเสริฐ
481 6019923173 น.ส.กนกวรรณ แสนภักดี
482 6019923199 นางสาวยุพิน เคหะธนาชัยกุล
483 6019923207 ว่าที่ร้อยตรีธีรพล ทองคำ
484 6019923256 นายยุทธนา จันทโรภาส
485 6019923272 นางสาวพิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
486 6019923280 น.ส. มาเรียม วันเดวา
487 6019923371 นางสาว นันทนา ชัยเลิศกมลเดช
488 6019923413 นางสาวปานทิพย์ บุณยะสุต
489 6019923421 นายสุเทพ ไชยประสิทธิ
490 6019923504 นายทองสุข แก้วศศิมงคล
491 6019923512 นางนิตยา ชำนาญดี
492 6019923579 นางภรภัทร ดาวดวงน้อย
493 6019923611 นางสาวจันทิมา พงษ์พยัคเลิศ
494 6019923629 น.ส.ศรัณยา อุดมเกิดมงคล
495 6019923637 สุรศักดิ์ จันทรวณิค,นาย
496 6019923686 นาย จารุดล นันทวิสัย
497 6019923728 นิพนธ์ คชกาญจน์,นาย
498 6019923744 นายสุปัด ทองอินทร์
499 6019923819 นายณรรจนพงศ์ พิมพ์พิน
500 6019923843 นายภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ
501 6019923884 นายภิญโย ทวีการ
502 6019923892 นายสุธน แสงปรีดีกรณ์
503 6019924098 นิธิกรณ์ บุญญพนิช,ร.ต.อ.
504 6019924130 นายเอกราช เอมอำไพ
505 6019924148 นางสาวธีรพร อำฟัก
506 6019924205 นายกังวาน บุบผาคำ
507 6019924288 นายเฉลิมชาติ ภูมิปุตรา
508 6019924296 ภมรรัตน์ บุญช่วยเหลือ,นางสาว
509 6019924304 ศิริ อารยะวิบูลย์,นนาย
510 6019924486 วิยะดา ทองเอียดใหญ่,นางสาว
511 6019924502 น.ส.ทัศนีย์ รัตนเลิศนภา
512 6019924544 นางสาววรรณา วิริยะอำไพวงศ์
513 6019924569 มุกดารัตน์ บางพาน,นางสาว
514 6019924577 พงศ์สวัสดิ์ หาญณรงค์,นาย
515 6019924627 นส.นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
516 6019924643 นายอดินันท์ เดชพงษ์
517 6019924700 นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
518 6019925020 นายชูชัย เดชอิทธิชกุล
519 6019925038 นายสุริยา อานมณี
520 6019925137 นางธิดารัตน์ ธรรมากุลวิชช์
521 6019925160 นายขวัญชัย จงพิทักษ์กุล
522 6019925194 นายครรชิต อินทร์เมือง
523 6019925285 พีระ กุลทัตติมาส,นาย
524 6019925293 นายวีระพล บดีรัฐ
525 6019925558 นายประสิทธิ์ ฟักอุดม
526 6019925590 นส.พิชญ์วีร์ พลพานิชย์
527 6019925665 น.ส.พูนสุข พินรัตน์
528 6019925723 นส.ดวงกมล สุขดำรงปรีชา
529 6019925731 นายชัยมณตรี ปานประภากร
530 6019925806 สุดาวรรณ แพรสี,นางสาว
531 6019925830 นายภราดัย ไชยนุวัติ
532 6019925863 นายดนุพงศ์ นงภา
533 6019925913 วรพรรณ เกียรตินันน์,นางสาว
534 6019925954 นส.ศิริวรรณ กิตติเมธานุสรณ์
535 6019925970 นางสุพร กลัดแพ
536 6019925988 ธีรทัศน์ โฉมงาม,นาย
537 6019925996 นายพัฒน์พงศ อังกุราวิรุทธ์
538 6019926721 นางสาวภัควดี แก้วเขื่อน
539 6019926754 น.ส เพชรลัดดา วิไลเจริญตระกูล
540 6019926770 นายจีระวิทย์ บุตรศรี
541 6019926812 จารุวัฒน์ ฤทธิจารย์,นาย
542 6019926820 ส.ต.อ.พรชัย ครุฑธา
543 6019926846 นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
544 6019926887 นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย
545 6019926895 น.ส.พรรณี เรืองโชติ
546 6019926911 นายชวน คล้ายสีทอง
547 6019926929 นายพิสุทธิ์ ติวรรานนท์
548 6019926937 นายวิเชียร แต้ภักดี
549 6019927000 นายคมสัน นิคมคณารักษ์
550 6019927026 นายสมคิด กฤษณะวณิช
551 6019927091 นางสาวมรกต ตู้ทอง
552 6019927224 นายกำพล เจียรคุปต์
553 6019927265 ประชา สุภสิทธิ์มงคล,นาย
554 6019927406 น.ส.สุจิตรา สัจจะไทย
555 6019930020 นส.ชมดวง มงคลร้อย
556 6019930053 นายปริญเนตร สุวรรณศรี