The Thammasat University's Emblem, click to view larger image ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยวิธีคัดเลือกตรง โครงการรับตรงฯ และ โครงการนักศึกษาเรียนดีฯ
ปีการศึกษา ๒๕๔๓
 
โดยวิธีคัดเลือกตรง
ใช้ผลสอบข้อเขียน ของทบวงมหาวิทยาลัย
(ผ่านการสอบสัมภาษณ์)

 
 
ท่านต้องการค้นผลการสอบด้วย
เลขประจำตัวสอบ (๕ หลัก)
ชื่อผู้สมัคร (หรือบางส่วนของชื่อก็ได้)
นามสกุล (หรือบางส่วนของนามสกุลก็ได้)
รหัสคณะ (๔ หลัก)
โครงการรับตรง
โครงการรับตรง มธ. ศูนย์ลำปาง
โครงการนักศึกษาเรียนดี จากชนบท และ
โครงการนักศึกษาเรียนดี ในเขตเมือง
 
ท่านต้องการค้นผลการสอบด้วย
เลขประจำตัวสอบ (๑๐ หลัก)
ชื่อผู้สมัคร (หรือบางส่วนของชื่อก็ได้)
นามสกุล (หรือบางส่วนของนามสกุลก็ได้)
รหัสคณะ (๔ หลัก)
  กรุณาตรวจสอบกับประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อยืนยันผลการสอบของท่าน อย่างเป็นทางการ

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มธ.
โทร. 564 4545 - 9 ในวันและเวลาราชการ

ปรุงปรุง: ๓๐ ม.ค. ๔๓
webadmin@tu.ac.th